Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা

wbivcËv Kg©myPxi AvIZvq mgvR‡mev Awa`dZivaxb KZ©„K cwiPvwjZ eq¯‹ fvZvKvh©µ‡g DcKvi‡fvMx‡`i WvUv‡eR I nvjbvMv` c~Y©v½ ZvwjKvt-

 

ÒQKÓ

‡Rjvi bvgt-Kzwóqv|,Dc‡Rjvi bvgt-†`ŠjZcyi|,BDwbq‡bi bvg-wdwjcbMi-675 Rb| mb-2013

µt bs

fvZv‡fvMxi bvg

wcZvi bvg

gvZvi bvg

¯^vgxi bvg

Rb¥ ZvwiL

eqm

wj½

fvZv cwi‡kva ewn bs

e¨vsK wnmve bs

BDwbqb

Iqv  W© bs

MÖvg/gnj­v

me©‡kl fvZv MÖn‡bi ZvwiL

M„nxZ A‡_©i cwigvb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.      

nvweqv LvZzb

 

Av‡gbv LvZzb

wbqvZ Avjx

01/02/1944

65

0

361/1

027007222

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

2.      

fvbyqviv

 

‡R‡Qib †bQv

wbRvg

12/01/1942

70

0

362/1

027000029

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

3.      

jwZ‡dvb

 

g„Z AvwKgb

 †R‡Qi

23/02/1945

67

0

363/1

027000031

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

4.      

 †iRvb †bQv

 

g„Z niRvb †bQv

‡gvt  Qvgy

12/01/1944

68

0

364

027000042

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

5.      

‡gvt  wfKz

Bev`Z

Rwigb †bQv

 

3/01/1944

68

1

366

027000053

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

6.      

weweRvb

 

AvKwjgv

Aveyj Kv‡kg

12/01/1942

70

0

3948

027006675

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

7.      

‡gvt  iwng

KPvB

PgrKvi

 

3/01/1947

65

1

367

027000064

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

8.      

‡gvt  wmi“

‡gvt  cÖvt

KvWvgZ

 

12/01/1944

68

1

368

027000075

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

9.      

‡gvt  bwni“wÏb

Rwni“wÏb

Sib wewe

 

23/01/1941

71

1

1376

027000678

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

10.   

†Kvwnbyi

 

dqRvb

†M`y gnj`vi

24/02/1942

70

0

370/1

027000086

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

11.   

‡gvt  byqv

Awek¦vm

‡Lv‡`Rvb †bQv

 

25/01/1946

66

1

1587

027000097

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcb

30/6/13

900

12.   

MxZvivbx

 

‡bQvgb

mywai

26/02/1944

68

0

1588

027000109

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcb

30/6/13

900

13.   

ivwRZ

 Av‡Li

‡j¾vb

 

01/02/1947

65

1

6556

027000725

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

14.   

mywdqv

 

wng`v LvZzb

Rvbevi

12/02/1947

65

0

2282

027000111

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

15.   

‡gvt  Avwgi“j

Mdzi

Av‡gRvb

 

12/01/1946

66

1

2283

027000122

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

16.   

nvwjgv

 

nvwmgb †bQv

gm‡jg

13/01/1947

65

0

6555

027000689

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

17.   

‡gvt  Avb`vi

Awek¦vm

‡Mv‡jRvb

 

14/01/1947

70

1

2285

027000133

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

18.   

nvwjgv

 

‡LvjRvb

gIjv

15/01/1945

67

0

2286

027000144

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

19.   

AvwRRyj cÖvt

dwKi cÖvt

Qv‡gQv LvZzb

 

25/02/1945

67

1

2287/1

027006653

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

20.   

‡Lv‡`Rv

 

dv‡Zgv LvZzb

‡Zvdv‡¾j

30/01/1945

67

0

2288

027000155

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

21.   

‡gvt  nvwg`

Bevi

‡m‡iRvb

 

01/09/1947

65

1

2289

027000166

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

22.   

fy‡ejv

 

Rvwgib †bQv

Bqv`

02/03/1947

65

0

2290

027000177

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

23.   

†gvQvvt  cwi”Qb

 

myivZb †bQv

cjvb

04/04/1945

67

0

2291

027000188

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

24.   

†gvQvvt  nvweqv

 

RvwKiY †bQv

ibwRZ

12/01/1945

67

0

2292

027000202

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

25.   

wK‡g`v LvZzb

 

AvbwRiv

`wei

23/02/1945

85

0

2293/2

027007005

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

2700

26.   

iw½jv

 

AvweRvb

Av‡iR cÖvgvt

23/01/1947

65

0

2294/1

027006926

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

27.   

†gvQvvt  ‡e`vbv

 

mvq`v LvZzb

wmivR

24/02/1947

65

0

2295

027000199

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

28.   

‡gvt  nRiZ

AvbQvi

Rv‡gi“‡bQv

 

23/02/1944

68

1

2296

027000213

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

29.   

wRRvb

 

AvwKgb

Av°vm

01/03/1947

65

0

7228

027000714

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

30. 

D¤§Z

byiv †gvj¨v

LvZb †bQv

 

14/02/1947

65

1

6932

027000691

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

31.   

nv‡jgv

 

‡MvjvcRvb

AvbQvi

03/01/1944

68

0

2299

027000224

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

32.   

Av‡bvqviv

 

g‡Zb

BRvRyj

05/06/1942

70

0

2300

027000235

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

33. 

‡gvt †mvnive

imyj

Kzjmyg †bQv

 

15/12/1945

67

1

4230

027000246

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

34. 

i“wcjv

 

AvwKgb †bQv

AvwRg

12/12/1947

65

0

4231

027000257

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

35. 

wd‡ivRv

 

g‡bRvb †bQv

 Bqv` Avjx

03/02/1947

65

0

4232/1

027000268

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

36.   

Ly`yRvb

 

Av`iRvb

BZvnvi

02/01/1945

67

0

4233

027000279

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

37. 

nvIqv

 

g„Z LvZzb

‡i‡dR

03/02/1947

65

0

4234

027000281

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

38. 

‡gvt  Rvby

 

i‡gjv LvZzb

Rwni

12/2/1945

67

0

4235

027000292

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

39.   

Uz‡jgv

 

mvMiRvb

wmivR

01/04/1945

67

0

4236

027000304

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

40. 

‡gvt  cjy

fv`y

i‡ek LvZzb

 

05/06/1947

65

1

4237

027000315

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

41.   

Qcyiv

 

wRbœv LvZzb

BqvwQb

16/1/1947

65

0

4238

027000326

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

42.   

Rvnvbviv

 

‡LvkRvb LvZzb

 AvZvnvi

03/04/1944

68

0

4239/1

027000337

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

43. 

bw_gb

 

AvwZgb LvZzb

‡bQve

15/12/1946

66

0

4240

027000348

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

44. 

Rûiv

 

m‡iRvb

jyrdi

03/04/1947

65

0

4241

027000359

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

45. 

†Q‡iRvb

 

BqvZb

‡gvt  ‡m‡K›`vi

12/01/1947

65

0

5438

027000361

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

46.   

Q‡Kbv

 

mwdib LvZzb

‡gvt  mi`vi

02/1/1947

65

0

5439

027000372

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

47. 

eKm gÛj

ev`j gÛj

bexib

 

03/01/1947

65

1

7227

027000703

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

48. 

R‡gjv

 

Kwigb

‡gvt  iwng

26/02/1947

65

0

5441

027000383

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

49.   

bexi mi`vi

mvg‡Qi mi`vi

Rv‡jgv

 

02/1/1947

65

1

5442/3

027006686

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

50. 

Rwigb

 

BqvZb

BRvi

04/18/1944

68

0

5443

027000406

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

51.   

wgbv LvZzb

 

gweRvb

iwng DwÏb

03/8/1946

66

0

6326

027000417

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

52.   

Q‡cjv

ingZ

ivwRqv

 

06/09/1947

65

1

8556/1

027000873

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

53. 

dRj lvwnv

nvivb kvn

‡bv‡gRvb

 

04/01/1942

70

1

6946/1

027000884

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

54. 

Rqbe wewe

 

ivweqv LvZzb

g„ZLvBiZ `dv`

03/05/1947

65

0

6947

027000428

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

55. 

kªxgwZ mi¯^Zx Kg©

 wbiÄb Kg©Kvi

BqvZb

 

06/02/1932

80

1

6948

027000439

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/13

900

56.   

‡gvQv: AvbwRgb 

 

i‡gRvb

†Lvkevi

05/06/1942

70

0

6479/08

027000441

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

57. 

‡gv: Rvgvb

mvgmvi  cÖv:

bywb

 

03/06/1947

65

1

6480/08

027000452

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

58. 

 †gv: IqvwRZ

mvgvb cÖv:

KwQgb

 

12/01/1946

66

1

6481/08

027000463

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

59.   

†gv: iwRg

mv‡ei cÖv:

L‡ZRvb

 

03/05/1946

66

1

6482/08

027000474

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

60.   

†gvQv:i‡gQv

 

 †Mv‡_Rvb

‡gvevi cÖv:

06/07/1947

65

0

6483/08

027000485

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

61.   

†gv: Av‡iR cÖv:

Av‡iR cÖv:

fyw`Rvb

 

01/02/1928

83

1

6484/08

027000496

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

62.   

wdKv LvZzb

 

Q‡gbv LvZzb

Avt gbWj

20/06/1940

71

0

6485/08

027000508

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

63.   

Rvbevi m`©vi

b‡Qi

weweRvb

 

14/02/1935

77

1

6486/08

027000519

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

64.   

gqgb †bQv

 

mv‡jnv

g~j­yK gÛj

20/05/1941

71

0

6487/08

027000521

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

65.   

cwi¯‹vi

 

g‡eRvb

g‡dR g„av

20/10/1939

73

0

6488/08

027000532

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

66.   

Rqgb †bQv

 

m‡gRvb

b‡Ri wet

03/04/1942

70

0

6489/08

027000543

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

67.   

iv‡eqv LvZzb

 

gibx

m‡di

05/10/1937

75

0

6490/08

027000554

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

68.   

g‡bvqviv LvZzb

 

bvwQgb

eBRwÏb

03/05/1947

70

0

6491/08/1

027007255

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

2700

69.   

 †eweRvb

 

wd‡ivRv

nvivb

01/01/1944

68

0

6492/08

027000576

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

70. 

i‡ePvb

 

AvweŸqv

mvg‡mi

05/05/1945

67

0

6493/08

027000587

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

71.   

Lwjj

AvdQvi

QvwKgb

 

06/05/1944

68

1

6494/08

027000598

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

72.   

‡iwRqv

 

nvweRvb

gwbiwÏb

01/03/1945

67

0

6495/08

027000601

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

73. 

KeyiRvb

 

d‡ZRvb

ivnvZ m`©vi

03/05/1945

67

0

6496/08

027000612

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

74. 

i‡eRvb

 

KzjQyg †eMg

‡R‡Ki

04/05/1946

66

0

6497/08

027000623

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

75. 

m‡djv

 

mwdRvb

BQvnK m`©vi

04/05/1945

67

0

6498/08

027000634

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

76.   

Qvbyqviv

 

Av`ix

‡gvRvnvi

06/06/1946

66

0

6499/08

027000645

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

77. 

wiwRqv

 

‡g‡nRvb †bQv

ingZ

07/08/1944

68

0

6500/08

027000656

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

78. 

iv‡eqv

 

migRvb

Rv‡ei gÛj

02/01/1947

65

0

6501/08

027000667

wdwjcbMi

1

wdwjcbMi

30/6/13

900

79.   

†m‡K›`vi Avjx

AvRvnvi Avjx

AvwQqv LvZzb

 

03/02/1946

66

1

7316/1

027006664

wdwjcbMi

1

c~e© wdwjc bMi

30/6/13

900

80. 

Rv‡biv LvZzb

 

 

g~ZtBikv`

01/02/1945

67

0

7317

027000747

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

81.   

iwÄZ mi`vi

  ZwQg mi`vi

g„Z ivRyevjv

 

03/02/1944

68

1

7318

027000758

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

82.   

BPvK mi`vi

gyZt nvivb mi`vi

Kwigb

 

01/05/1945

67

1

7319

027000769

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

83. 

Avey Kv‡mg

AvbwRZ

K‡gjv LvZzb

 

02/01/1947

65

1

7320

027000771

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

84. 

gwRei

g~Zt gybQvb

R‡gjv LvZzb

 

03/01/1947

65

1

7321

027000782

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

85. 

i‡gjv

 

AvwiRvb

gZ‡je

02/03/1945

67

0

7322

027000793

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

86.   

LvmgZ Avjx

Zzó Avjx

¸jRvb

 

05/06/1946

75

1

8502/1

027007016

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

2700

87. 

 ‡gvQvt i“qvZb LvZzb

 

byiRvnvb

g„Z Avnv‡g`

04/05/1947

65

0

8503

027000816

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

88. 

  nhiZ cÖvt

g„Z gyevi cÖvt

Avwgib †bQv

 

04/05/1941

71

1

8504

027000827

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

89.   

 gi‡Rg cÖvt

bexi cÖvt

AvwKgb

 

02/01/1947

65

1

8505

027000838

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

90.   

‡gvQvt nv‡jgv LvZzb

 

‡Q‡iRvb

gm‡jg g„av

03/01/1947

65

0

8506

027000849

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

91.   

AvwRi“j

‡g‡ni cÖvgvwbK

g„Z Qvwjqvi

 

01/05/1947

65

1

8507

027000851

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

92.   

kªx myf`ªv Kg©Kvi

Awbj Kg©Kvi

byiRvnvb

 

02/01/1947

65

1

8508

027000862

wdwjcbMi

1

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

93.   

‡mvbv mi`vi

 †g‡ni Puv`

gwbiDÏxb

 

05/05/1946

66

1

6565/1

027001761

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

94.   

BQvi

g‡Qi

byiRvnvb

 

02/01/1947

65

1

3949

017001772

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

95.   

‡gvt  ev`j

myKjvg

g„Z Qv‡jgv

 

03/02/1944

68

1

1374

027001668

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

96.   

Bgvb gÛj

Av¯‘j gÛj

mvMiRvb

 

02/01/1947

65

1

374/1

027006711

wdwjcbMi

 

wdwjcbMi

30/6/13

900

97.   

‡gvt  nvweeyi

nv‡qZ

wbQvib

 

06/01/1947

65

1

375

027000918

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

98.   

Avwgib

 

d‡ZRvb

imyj

05/04/1947

65

0

376

027000929

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

99.   

knx`

 ˆmq`

iv‡njv LvZzb

 

06/01/1947

65

1

377/1

027000931

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

100. 

Pv‡›`jv

 

jwZdb †bQv

Av°vm

03/04/1944

68

0

7192

027001724

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

101. 

†gvQvvt  Ry‡ejv

 

AvwRgvb †bQv

Zyivc

05/04/1947

65

0

379

027000942

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

102. 

gw`bv

 

i‡gjv LvZzb

`vD`

06/05/1947

65

0

380/1

027000953

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

103. 

Beªwyng

 igRvb

Bg`v LvZzb

 

04/02/1945

67

1

3961

027001679

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

104. 

Rvnvbviv

 

my›`ix

BqvKze

05/05/1947

65

0

1590

027000964

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

105. 

Ry‡ej

 kwn`yj

byiRvnvb

 

06/02/1932

80

1

2301/1

027000975

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

106. 

‰RMb

 

gqgbv

nv‡qZ

02/1/1940

72

0

2302

027000986

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

107. 

gv‡jKv

 

g„Z evRgb †bQv

mvRvnvb

02/01/1947

65

0

2303

027000997

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

108. 

Av‡bvqviv

 

dzw`Rvb †bQv

jvey

03/03/1946

66

0

2304

027001008

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

109. 

Qdziv

 

g„Z Av`ix LvZzb

‡gvnv¤§`

1/02/1946

66

0

2305

027001019

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

110. 

†nvm‡bqviv

 

Qy‡iRvb

Zv‡ni

03/02/1935

77

0

2306

027001021

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

111.   

myivZb

 

‡Q‡iRvb

mvg‡mi

02/02/1944

68

0

2307

027001032

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

112.   

nv‡Riv

 

R‡gbv LvZzb

Kv‡kg

01/01/1942

70

0

2308

027006709

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

113. 

†gvQvvt  dwRjv

 

iwngv LvZzb

weQvi

02/02/1942

70

0

2309

027001054

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

114. 

†gvQvt  ‡iwRqv

 

dv‡Zgv LvZzb

AvbwRqvi

05/05/1947

65

0

2310

027001065

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

115. 

nvweeyi

 ˆmq`

g„Zi‡eRvb‡bQv

 

06/04/1946

66

1

2311/1

027001076

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

116.   

Avwgi

 ibwRZ

wRebwewe

 

05/05/1944

68

1

2312/1

027001087

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

117. 

‡gvt  ‡Lvi‡m`

Avi‡m`

Qvw`gb †bQv

 

02/02/1947

65

1

2313

027001098

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

118. 

Lwjj

 g‡di

Qv‡eRvb †bQv

 

03/02/1947

65

1

5255

027001681

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

119.   

BqvbyP

 BmgvBj

Rvwnjv

 

02/01/1947

65

1

2315/13

027001101

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

120. 

‡gvt  gm‡jg

KvwRg

iwngv LvZzb

 

02/05/1947

65

1

2316

027001112

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

121.   

gvnveyj

‡nv‡mb

dv‡Zgv LvZzb

 

01/01/1944

68

1

6575

027001698

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

122.   

kvnvRvnvb m`©vi

bwRi m`©vi

Rvwn`v

 

03/02/1942

65

1

2318/1

027007197

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

123. 

Avnv`

‡nv‡mb

i‡KRvb †bQv

 

01/05/1939

73

1

2319

027001134

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

124. 

Puv` Avjx

 d’i`

i‡gjv LvZzb

 

05/04/1943

69

1

5307

027001704

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

125. 

gm‡jg

 kivdZ

AvwiRvb

 

04/05/1943

69

1

2321/1

027001145

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

126.   

‡gvt  Avwjg

AvKzj

g„Z miex

 

05/04/1947

65

1

2322

027001156

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

127. 

byn mi`vi

 nv‡iR mi`vi

Av‡gbv LvZzb

 

06/02/1947

65

1

7085

027001715

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

128. 

AvjZvdzb

 

‡R‡Qib †bQv

fy‡Mvj cÖvs

03/02/1945

65

0

2324/1

027007211

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

129.   

†Rmwgb Aviv †nbv

 

g„Z AvwKgb

Rvjvj Avjx

01/04/1939

70

0

2325/1

027007244

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

2700

130. 

†gvQvvt  Rv‡gjv

 

g„Z niRvb †bQv

BqvwQb

03/03/1943

69

0

2326

027001189

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

131. 

Av‡gbv

 

Rwigb †bQv

 †gvZvnvi

02/01/1947

65

0

7190

027001737

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

132. 

†gvQvvt  dv‡Zgv

 

AvKwjgv

‡KivgZ

04/05/1944

68

0

2328

027001191

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

133. 

†gvQvvt  Rvnvbviv

 

PgsKvi

ev‡qZ

05/06/1944

68

0

2329

027001203

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

134. 

Kwjg

 myivZ

KvWvgZ

 

03/03/1943

69

1

4242

027001214

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

135. 

byiRvnvb

 

Sib wewe

cPv

01/01/1947

65

0

4243

027001225

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

136. 

gvQyiv

 

dqRvb

 ïn`

06/02/1944

68

0

4244/1

027001236

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

137. 

†R‡jgvb

 

‡Lv‡`Rvb †bQv

 †bo–

02/02/1944

68

0

4245/1

027001247

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

138. 

nv‡Riv

 

‡bQvgb

Qwjg

03/02/1945

67

0

4246

027001258

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

139. 

Rûiv

 

‡j¾vb

Igi

02/02/1946

66

0

4247

027001269

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

140. 

Av‡jK

eywj mi`vi

wng`v LvZzb

 

01/01/1945

67

1

4248

027001271

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

141. 

‡gvt  byi ‡gvt 

AvwRg

Av‡gRvb

 

05/06/1944

68

1

4249

027001282

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

142. 

dv‡Zgv

 

nvwmgb †bQv

BmgvBj

12/01/1942

70

0

4250

027001293

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

143. 

Av`ix

 

‡Mv‡jRvb

Ryevb

23/02/1942

70

0

4251

027001305

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

144. 

BDmyd

dwKi

‡LvjRvb

 

25/02/1946

66

1

4252

027001316

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

145. 

Avwgi cÖvt

Lywk cÖvt

Qv‡gQv LvZzb

 

14/02/1942

70

1

6566

027001759

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

146. 

Avwgib

 

dv‡Zgv LvZzb

w``vi

15/02/1942

70

0

4254

027001327

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

147. 

‡g‡nib

 

‡m‡iRvb

gwR`

03/02/1944

68

0

4255

027001338

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

148. 

mv‡qiv

 

Rvwgib †bQv

 mvR`vi

02/02/1945

67

0

7189

027001725

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

149. 

‡gvt  Kwjg

BRvi

myivZb †bQv

 

03/04/1942

70

1

5444

027001349

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

150. 

ibRbv

 

RvwKiY †bQv

‡gvt  cjvb

25/02/1944

68

0

5445

027001351

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

151. 

AvbwRgb

 

AvbwRiv

‡gvt  Kvjy

02/01/1942

70

0

5446

027001362

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

152. 

dv‡Zgv

 

AvweRvb

AvRvnvi

02/01/1946

66

0

5447

027001373

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

153. 

‡gvt  ‡iRRvK

RyeŸvi

mvq`v LvZzb

 

02/01/1945

67

1

5448

027001384

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

154. 

‡iv‡gjv

 

Rv‡gi“‡bQv

‡gvt  bvwRi

03/02/1946

66

0

5449

027001395

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

155. 

‡gvt  ‡fMj

Mdzi

AvwKgb

 

01/01/1944

68

1

5450

027001407

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

156. 

‡ebyqviv

 

LvZb †bQv

nvbœvb

03/02/1944

68

0

5451

027001418

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

157. 

wbwnviv

 

‡MvjvcRvb

 BmgvBj

15/02/1944

68

0

5452

027001429

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

158. 

iv‡eqv

 

g‡Zb

‡gvt  mÏvi

12/02/1947

65

0

5453

027001431

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

159. 

AvbQvi

Avjg

Kzjmyg †bQv

 

03/02/1946

66

1

6327

027001442

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

160. 

byiRvnvb

 

AvwKgb †bQv

‡gvt  gv‡mg

12/02/1947

65

0

6328

027001453

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

161.   

dv‡Zgv

 

g‡bRvb †bQv

gybœvd

03/02/1944

68

0

6329

027001464

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

162.   

‡gvt Pv` Avjx

wcs g„Z nv‡iR

Av`iRvb

 

23/02/1947

65

1

6949

027001475

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

163. 

,, Kv‡kg Avjx

,, ,, Av‡cj

g„Z LvZzb

 

12/02/1947

65

1

6950

027001486

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

164. 

,, †Ki“ gvwj_v

,, ,, BRvi gvwj_v

i‡gjv LvZzb

 

01/03/1947

65

1

6951

027001497

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

165. 

,, wmivR m`©vi

,,,, fv`y m`©vi

mvMiRvb

 

14/02/1942

70

1

6952

027001509

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

166.   

‡gvQvt Kvwigb †bQv

 

i‡ek LvZzb

¯^vgx g„Z Zv‡nর

12/02/1947

65

0

6953

027001511

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

167. 

†Kvwnbyi †eMg

 

wRbœv LvZzb

BbQvi gÛj

23/02/1945

65

0

373/2

027007233

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

1800

168. 

,, †ivïbv

 

‡LvkRvb LvZzb

,, ,, Avgvb

23/02/1944

68

0

6955

027001522

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

169.   

†gv:m`i m`©vi

Lv‡Zg m`©vi

AvwZgb LvZzb

 

15/02/1942

70

1

6502/08

027001533

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

170. 

†gvQv:nvwjgv

 

m‡iRvb

gm‡jg m`©vi

25/02/1947

65

0

6503/08

027001544

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

171. 

g~j­yK gvwj_v

nv‡iR gvwj_v

BqvZb

 

23/02/1944

67

1

6504/08/1

027007051

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

1800

172. 

†gvQv:meyiv LvZy

 

mwdib LvZzb

†gvRv¤§j

25/02/1945

67

0

6505/08

027001566

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

173. 

†gv †KqvgZ

 Av‡Qi  gj`v

bexib

 

03/02/1946

66

1

6506/08

027001577

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

174. 

†gv:Kwig

Zzdvb cÖv:

 

 

25/01/1940

72

1

6507/08

027001588

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

175. 

†gvQv:m~q© †eIqv

 

Kwigb

ewki DwÏb

25/02/1947

65

0

6508/08

027001599

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

176. 

AvZiRvb

 

Rv‡jgv

Avjx Rvb

23/2/1947

90

0

6509/8/2

027007209

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

177. 

†gv: iKgvb

kixqZ m`©vi

BqvZb

 

25/02/1947

65

1

6510/08

027001613

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

178. 

w`ivR gvwj_v

ZzÆ gvwj_v

gweRvb

 

23/2/1946

66

1

6511/08

027001624

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

179. 

†gvQv:byiRvnvb

 

AvwjRvb

Av‡e` cªv:

25/01/1947

65

0

6512/08

027001635

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

180. 

†gvQv:iw½jv

 

‡bv‡gRvb

gm‡jg

23/02/1942

70

0

6513/08

027006983

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

181. 

†gv:`kviZ

RyeŸvi R`v©i

ivweqv LvZzb

 

14/02/1946

66

1

6514/08

027001646

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

182. 

Reybv LvZzb

 

BqvZb

BšÍvR

23/02/1947

65

0

6515/08

027001657

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

183. 

‡Q‡Kb`vi

g~Ztm‡di gvwj_v

i‡gRvb

 

23/05/1944

68

1

7323

027001783

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

184. 

gbQyi 

g~Z tLv‡qR DwÏb

bywb

 

25/02/1947

65

1

7324

027001794

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

185. 

gybvR gvwj_v

g~Z t K‡Qi

KwQgb

 

23/02/1944

68

1

7325

027001806

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

186. 

bwRi ‡g¤^i

g~Z tLv‡qR mi`vi

L‡ZRvb

 

03/02/1942

70

1

7326

027001817

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

187. 

Rv‡n`v

 

 †Mv‡_Rvb

g~Z t †mvbvB

23/02/1942

70

0

7327

027001828

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

188. 

AvwKgb

 

fyw`Rvb

gyZ†nv‡mb

30/02/1944

68

0

7328

027001839

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

189. 

nv‡iRvb

 

Q‡gbv LvZzb

bv‡qe cÖvgvt

01/02/1945

67

0

7329

027006983

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

190. 

Rv‡jKv

 

weweRvb

g~Zt   Av‡jK

03/02/1947

65

0

7330

027001841

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

191.   

‡KvwKj

 

mv‡jnv

g~Zt d‡qvR

06/02/1944

68

0

7331

027001852

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

192.   

Rv‡n`v

nv‡iR

g‡eRvb

 

03/02/1942

70

1

7332

027001863

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

193. 

Bqv` mi`vi

Bev`  mi`vi

m‡gRvb

 

02/01/1942

68

1

7333/1

027001874

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

194. 

‡gvQvt nv‡Riv LvZzb

 

gibx

 Avwjg mÏv©i

02/02/1944

70

0

8509

027001885

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

195. 

†gvt ˆmvq` gvwj_v

g„Z ˆZqe gvwj_v

bvwQgb

 

06/06/1944

68

1

 

027001896

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

196.   

‡gvQvt Rwdqv LvZzb

 

wd‡ivRv

 Aveevm mÏvi

03/05/1942

70

0

 

027001908

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

197. 

‡gvQv dv‡Zgv LvZzb

 

‡mvfvRvb

g„Z ¸niZ

03/03/1947

65

0

 

027001919

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

198. 

‡gvQvt Av`ix LvZzb

 

g‡gRvb

g„Z KwjgDwÏb

05/02/1947

65

0

 

027001921

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

199.   

‡gvQv i“cRvb LvZzb

 

iv‡njv

 dwKi †gvj­v

06/06/1944

68

0

 

027001932

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

200. 

‡gvnvt Bmvi gj`vi

g„Z Zzivd gj`vi

L‡ZRvb

 

02/02/1942

70

1

8515

02700

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

201. 

‡gvQvt ivwkqv LvZzb

 

bvwQgv

g„Z AvRvnvi

03/02/1940

72

0

8516

02700

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

202. 

Rvnvqviv LvZzb

 

Q‡Kbv

g„Z `vBiZ

05/05/1940

72

0

8563

027001965

wdwjcbMi

2

wdwjcbMi

30/6/13

900

203. 

gjvb gÛj

digvb gÛj

Av‡MvRvb

 

02/01/1947

65

1

8561

027002749

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

204. 

byiRvnvb

 

i‡gQv

`vqiZ

03/05/1947

65

0

381

027001976

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

205. 

†gvQvvt  Rv‡biv

 

Q‡eRvb

mvg‡mi

06/02/1946

66

0

382

027001987

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

206. 

nvwbd

 Ryevb

AvwZg †bQv

 

02/02/1947

65

1

6094

027002556

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

207. 

Mdzi gÛj

 †nv‡mb gÛj

Lweib LvZzb

 

02/01/1944

68

1

7087

027002534

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

208. 

‡gvt  Rwjj

Bqvi

dzjRvb

 

05/05/1946

66

1

385

027001998

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

209. 

†Zvdv‡¾j

bvwmi

 †ivIb †bQv

 

02/02/1947

65

1

3995

027002512

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

210. 

fv`y

 weivR

iv‡eqv

 

02/02/1947

65

1

3996

027002501

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

211.   

†gvQvvt  ‡e`vbv

 

‡mvnvMx

gK‡Q`

05/06/1947

65

0

388

027002009

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

212.   

mvnvi evby

 

Q‡eRvb

QBi gÛj

05/04/1944

68

0

389

027002011

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

213. 

wdivZzb

 

L‡_Rvb

‡R‡Ki ZvMviMxwi

06/02/1946

65

0

390

027007027

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

2700

214. 

gwngv

 

nvwm

 ev`kv

02/02/1947

65

0

1591/2

027006994

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

215. 

Avwgib

 

gqRvb

i“cPv`

02/01/1944

68

0

1592

027002044

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

216.   

‡gvt  Qwni

Lv‡Zi

Qv‡iRvb

 

03/02/1944

68

1

2330

027002055

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

217. 

Qvg‡Qi

nvivb

byiRvb

 

02/01/1942

70

1

6567

027002523

wdwjcbMi

3

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

218. 

byi“j Bmjvg

dv‡Ki gÛj

Rvwgib

 

03/05/1947

65

1

2332/1

027002066

wdwjcbMi

3

gb&ojcvov

30/6/13

900

219.   

Avmveyj

 AvbwRqvi

‡e‡`bv

 

05/01/1942

70

1

2333/1

027006948

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

220. 

‡gvt  g‡dR

wgZj

bwQib

 

03/02/1944

68

1

2334

027002088

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

221.   

‡gvt  bmy

Ryevb

AvweRvb

 

06/05/1947

65

1

2335

027002099

wdwjcbMi

3

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

222.   

Rv‡gbv

 

g‡iRvb

 g‡Ri

03/05/1947

65

0

7229

027002545

wdwjcbMi

3

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

223. 

†gvQvvt  i“cRvb

 

i‡gjvLvZzb

Ryevb

06/05/1947

65

0

2337

027006631

wdwjcbMi

3

cye© wdwjcbMi

30/6/13

900

224. 

Rvnvbviv

 

‡bQgb‡bQv

 B`y `dv`vi

03/02/1946

66

0

2338/1

027002102

wdwjcbMi

3

`tct wdwjcbMi

30/6/13

900

225. 

†gvQvvt  Qvwcqv

 

iv‡njv

R‡ei

05/05/1944

68

0

2339

027002113

wdwjcbMi

3

gÛjcvov

30/6/13

900

226.   

mvnve

 

Qv‡iRvb

 Lyi‡k`

03/03/1944

68

0

2340/1

027002124

wdwjcbMi

3

gÛjcvov

30/6/13

900

227. 

‡RQvnvi

 

i“wiqv

Avwgi

05/04/1947

65

0

2341

027002135

wdwjcbMi

3

gÛjcvov

30/6/13

900

228. 

gvZzqviv

 

Rngbv

mvg‡Qi

05/05/1944

68

0

2342

027002146

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

229.   

‡iwRqv

 

Av‡qkvLvZzb

Rwjj

06/05/1942

70

0

2343

027002157

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

230. 

mv‡niv

 

i‡gjv

AvZvnvi

05/01/1944

68

0

2344

027002168

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

231. 

gwngv

 

dv‡ZRb‡bQv

 Aveyj

02/12/1944

68

0

4257/1

027002179

wdwjcbMi

3

`tcyt wdwjcbMi

30/6/13

900

232. 

AvZvRvb

 

wdivZbLvZzb

m‡im

02/01/1947

65

0

4258

027002181

wdwjcbMi

3

`tcyt wdwjcbMi

30/6/13

900

233. 

‡gvt  `yjvj

Lywk cÖvt

bqvZb‡bQv

 

02/01/1944

68

1

4259

027002192

wdwjcbMi

3

`tcyt wdwjcbMi

30/6/13

900

234. 

AvwQqv

 

Rv‡n`v

gvbœvb

02/02/1942

70

0

4260

027002204

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

235. 

ZzwiRvb

 

Q‡jgb

‡gvt  mi`vi

03/02/1947

65

0

4261

027002215

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

236. 

ivnvZb

 

Q‡jRvb

 Rv‡ni

02/01/1947

65

0

4262/1

027002237

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

237. 

‡gvt  mwdDwÏb

Lwei“wÏb

‡LviRvb‡bQv

 

02/01/1944

68

1

4263

027002226

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

238. 

K‡gjv

 

Rbyiv

AvbwRqvi

03/02/1947

65

0

4264

027002248

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

239. 

AwQqv

 

i‡`Rvb

 ˆmq`

05/05/1947

65

0

4265/1

027002259

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

240. 

fvbyqviv

 

iv‡eqv

‡gvt  iwng

06/02/1947

65

0

4266

027002261

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

241. 

‡gvt  dRjy

Bgv`

i‡gjv

 

02/02/1944

68

1

4267

027002272

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

242. 

‡gvt  AvKei

Avigvb

‡iRvb

 

03/02/1947

65

1

5454

027002283

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

243. 

‡gvt  wn`y

Kvjy

mywdqv

 

05/01/1947

65

1

5455

027002294

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

244. 

‡gvt  gvnvZve

‡nv‡mb

evPb †bQv

 

02/01/1947

65

1

5456

027002306

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

245. 

‡gvt  bexi

Av‡e`

Lwieb

 

06/02/1947

65

1

5457

027002317

wdwjcbMi

3

wdwjcbMi

30/6/13

900

246. 

wgjvRvb

 

bwRgb †bQv

‡gvt  ‡KivgZ

03/02/1947

65

0

5458

027002328

wdwjcbMi

3

wdwjcbMi

30/6/13

900

247. 

K‡gjv

 

Av‡ei Rvb

iwng

02/01/1947

65

0

5459

027002339

wdwjcbMi

3

wdwjcbMi

30/6/13

900

248. 

‡gvt  Avnv¤§wR

Avey miKvi

Q‡Kiv LvZzb

 

05/02/1947

65

1

5460

027002341

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

249. 

‡gvt  BmnvK

Av¯—j

iû LvZzb

 

02/01/1942

70

1

5461

027002352

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

250. 

‡gvt  Aveyj

‡jWy gÛj

Aóqviv

 

02/02/1947

65

1

6330

027002363

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

251. 

ibRbv LvZzb

 

kvwn`v

‡gvt  wePvi

06/05/1947

65

0

6331

027002374

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

252. 

BmgvBj gÛj

jvjvPuv` gÛj

ivBgb

 

05/02/1947

65

1

6956

027002385

wdwjcbMi

 

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

253. 

‡gvQvt RvnviY

 

Q‡jev

g„Zt Avgi“j

02/01/1944

68

0

6957

027002396

wdwjcbMi

3

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

254. 

Av‡biv LvZzb

 

AvZvgb

gybQvi cÖvs

02/02/1947

65

0

6516/08/1

027007038

wdwjcbMi

3

`: wdwjcbMi

30/6/13

2700

255. 

‡gv:iwng

gyjyK

AvweRvb

 

02/01/1943

69

1

6517/08

027002419

wdwjcbMi

3

`: wdwjcbMi

30/6/13

900

256. 

R‡gbv LvZzb

 

Lweib

gwni gÛj

03/05/1942

71

0

6518/08/1

027007049

wdwjcbMi

3

`: wdwjcbMi

30/6/13

2700

257. 

 †gvQv: ivwRqv

 

m‡eRvb

gvmyg

06/05/1947

65

0

6519/08

027002432

wdwjcbMi

3

`: wdwjcbMi

30/6/13

900

258. 

 †gvQv: KzjQyg

 

g„Zm‡eRvb LvZzb

Ryevb

05/05/1946

66

0

6520/08

027002443

wdwjcbMi

3

`: wdwjcbMi

30/6/13

900

259. 

 †gv:†L`y

LvBiZ

Rvqgb LvZzb

 

04/05/1942

70

1

6521/08

027002454

wdwjcbMi

3

`: wdwjcbMi

30/6/13

900

260. 

cvwLRvb †bQv

 

Av‡qkv LvZzb

Avg‡R` `dv`vi

25/11/1933

81

0

6522/08

027002465

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

261.   

i‡gjv LvZzb

 

Av‡bvqviv LvZzb

Av‡g` Avjx

10/08/1932

80

0

6523/08

027002476

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

262.   

gwRib †bQv

 

 †e‡eRvb

Qyivc `dv`vi

20/02/1946

66

0

6524/08

027002487

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

263. 

KweZv LvZzb

 

Av`ix LvZzb

g‡dR gÛj

11/10/1930

82

0

6525/08

027002498

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

264. 

cwi¯‹vi

 

mv‡jnv

g~Zt wcqvi

10/04/1940

72

0

7334

027002567

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

265. 

Av‡mbv

 

 †M`yRvb

g~Zt Zv‡ni

15/08/1937

75

0

7335

027002578

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

266.   

nqiZ

g~Zt Avn¤§v`

AvwmiY

 

16/10/1927

84

1

7336

027002589

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

267. 

Gjvnx

g~Zt `vBiZ

 †iwRbv

 

05/02/1942

70

1

7337

027002591

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

268. 

‡M`yRvb

 

LBRvb

g~Zt gybZvR

03/02/1946

66

0

7338

027002603

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

269.   

iBjv

 

g„Z Qv‡jgv

g~Zt iv¾vK

05/05/1944

68

0

7339

027002614

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

270. 

byi“j Bmjvg

g~Zt Lv‡Zi

QvwKgb

 

06/02/1942

70

1

7340

027002625

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

271. 

Z‡dR DwÏb

g~Z tLwjj mi`vi

Kwigb

 

02/03/1944

68

1

7341

027002636

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

272. 

‡Lv‡`Rv LvZzb

 

Rwigb

Avwgi mi`vi

06/05/1944

68

0

7342

027002647

wdwjcbMi

3

`t gÛj cvov

30/6/13

900

273. 

‡gvQvt i“cRvb

 

Kwigb

g„Z ïKzi gyÛj

05/06/1944

68

0

8517

027002658

wdwjcbMi

3

  `dv`vicvov

30/6/13

900

274. 

†gvt Kv‡`i cÖvt

g„Z w`cy  cÖvt

AvweRvb

 

05/02/1942

70

1

8518

027002669

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

275. 

Rvwg‡ivb †bQv

 

AvBRvb

 Lwjj mi`vi

03/02/1947

65

0

8519/1

027006959

wdwjcbMi

3

`dv`vi cvov

30/6/13

900

276. 

‡gvQvt AvwRgb

 

AvbwRgb

g„Z gybmyi cÖvt

05/02/1947

65

0

8520

027002682

wdwjcbMi

3

  `.wdwjcbMi

30/6/13

900

277. 

†gvt †n`vZ Avwj

g„Z Zwdj mÏv©i

iv‡njv LvZzb

 

06/05/1946

66

1

8521

027002693

wdwjcbMi

3

`.wdwjcbMi

30/6/13

900

278. 

mvnviv LvZzb

 

meyiRvb †bQv 

Iqv‡m` `dv`vi

05/05/1946

66

0

8553

027002705

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

279. 

weQvi

BRvi

mwiRvb

 

05/01/1944

68

0

8554

027002716

wdwjcbMi

3

cye©wdwjc

30/6/13

900

280. 

‡MvjvcRvb

 

g„Z Av‡gbv LvZzb

byiv gÛj

05/04/1947

65

0

8559

027002727

wdwjcbMi

3

`.wdwjcbMi

30/6/13

900

281. 

Qwjg `dv`vi

myivZ `dv`vi

g„Z g‡jRvb †bQv

 

05/01/1944

68

1

8560

027002738

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/13

900

282. 

iwng mi`vi

 evnvi mi`vi

QBeb †bQv

 

03/02/1946

66

1

1624

027003125

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

283. 

‡gvt  Avjg

AvKei

dzjRvb †bQv

 

05/05/1947

65

1

392

027002751

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

284. 

‡gvt  nvmvb

‡mvevb

g„Z dv‡Zgv LvZzb

 

02/02/1947

65

1

6218

027003091

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

285. 

‡gvt  Qv`vi

cywjb

mv‡R`v LvZzb

 

03/02/1946

66

1

1479

027003103

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

286. 

Kvjy gÛj

ZwQg gÛj

Qv‡g`v

 

02/01/1945

67

1

2347/1

027006697

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

287. 

wiKvZb

 

Rvnvbviv LvZzb

 gm‡jg

02/02/1947

65

0

396/1

027002762

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

288. 

‡iv‡gjv

 

iv‡njv LvZzb

dwKi

05/01/1947

67

0

397

027002773

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

289. 

iwngv LvZzb

 

 †Mw`gb †bPv

Kwig gÛj

05/05/1944

66

0

398

027007084

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

2700

290. 

AvwbQv

 

Av‡bqviv

AwRZ

06/05/1947

65

0

399

027002795

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

291.   

Rv‡niv

 

i“qvZb †bQv

wcqvi

02/03/1947

65

0

400

027002807

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

292.   

‡n`v‡qZ

Bgvb

Av‡jRvb

 

05/01/1947

65

1

1593

027002818

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

293. 

Rûiv

 

 †LvkRvb

iwng

06/05/1946

66

0

1594

027002829

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

294. 

†Zvdv‡¾j †nv‡mb

‡`jy gÛj

g„Z m‡eRvb

 

05/05/1946

66

1

2345/1

027007073

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

2700

295. 

wkZj

 

mv‡q¯Ív LvZzb

iwm`

02/02/1945

67

0

2346

027002842

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

296.   

†m‡K›`vi

 eKmx

Kwigb †bQv

 

05/05/1947

65

1

1347/1

027006733

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

297. 

‡gvt  AvwRRyj

g‡Qi

Meix LvZzb

 

03/02/1945

67

1

2348

027002864

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

298. 

‡gvt  Bmjvg

evnvi

Q‡Kbv LvZzb

 

02/02/1947

65

1

2349

027002875

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

299.   

dwRjv

 

Rvnvbviv

iBP

02/01/1938

74

0

2350

027002886

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

300. 

dzjRvb

 

dv‡Zgv LvZzb

‰mq`

15/01/1947

65

0

2351

027002897

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

301. 

Si“Rvb

 

kv‡qdv LvZzb

Ave`yj

12/1/1947

65

0

2352

027002909

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

302. 

wgbv

 

i‡gQv LvZzb

gwbi

02/01/1946

66

0

2353

027002911

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

303. 

Rvwgib

 

QvwKgb

ibwRZ

03/02/1947

65

0

2354

027002922

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

304. 

BQvnK Avjx

e‡qvg Avjx

 †Mvjvc Rvb

 

05/02/1944

65

1

4268/1

027007186

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

1800

305. 

Avt Lv‡jL

Rwni DwÏb

g„Z kv‡q¯Ív LvZzb

 

02/01/1939

65

1

4269/2

027007062

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

2700

306. 

gwniDwÏb

bBgwÏb

Avwigb

 

03/02/1947

65

1

4270

027002955

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

307. 

‡gvt  Zwdj

K‡Qi

bwRgb †bQv

 

02/1/1946

66

1

4271

027002966

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

308. 

ivwRqv

 

g„Z i‡gQv LvZzb

‡gvt  Q‡ci

06/05/1946

66

0

4272

027002977

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

309. 

R‡gjv

 

AvwQqv LvZzb

‡gvt  So–

05/05/1944

68

0

4273

027002988

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

310. 

‡gvt  ‡mv‡qe

R‡qb

bwRgb †bQv

 

06/06/1944

68

1

5462

027002999

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

311. 

‡gvt  gwdR

‡`jRvb

‡Mv‡jRvb

 

05/05/1946

66

1

5463

027003001

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

312. 

Rv‡niv

 

kv‡q¯ÍvLvZzb

AvPgZ

06/05/1947

65

0

5464

027003012

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

313. 

ZwdRvb

 

i‡KR&vb

 Zv‡ni

02/02/1946

66

0

7086

027003136

wdwjcbMi

 

Pimvw`cyi

30/6/13

900

314. 

myivZb

 

Av‡LRvb

 mv‡gi

02/01/1945

67

0

6332

027003023

wdwjcbMi

 

Pimvw`cyi

30/6/13

900

315. 

iwng

g„Ztgv`vi

Qv‡q`vLvZzb

 

06/05/1946

66

1

6958

027003034

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

316. 

‡gvQvt L‡Z Rvb

 

MwoRvb

Avnv` Avwj

03/02/1946

66

0

6959

027003045

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

317. 

mvgQyj mi`vi

 AvmZzj mi`vi

‡M`ygb‡bQv

 

05/05/1947

65

1

6526/08/1

027006722

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

318. 

†gv:Rvgvb

†gv:g‡Qi

Mwigb‡bQv

 

05/01/1946

66

1

6527/08

027003056

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

319. 

 †gvQv:UMiRvb

 

wdivZb‡bQv

†gv:mv‡`K

05/05/1947

65

0

6528/08

027003067

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

320. 

†gvQv:gw`bv LvZzb

 

g„ZbyiRvnvb

Av‡qR DwÏb

05/01/1947

65

0

6529/08

027003078

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

321. 

iwngv LvZzb

 

Qv‡jnvLvZzb

gwRei ingvb

05/02/1947

65

0

6530/08

027003089

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

322. 

ggZvR

 

g„ZdzjRvb

ev‡`k †RvÏvi

02/01/1947

65

0

7343

027003147

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

323. 

AvwRZ

g~Zt †gvKveŸvi

Av‡jqvLvZzb

 

05/05/1942

70

1

7344

027003158

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

324. 

nvB‡Zvb

 

g„Z AvZvgb

 Avt RyeŸvi

02/02/1946

66

0

7345

027003169

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

325. 

bRi“j

g~Zt mËvi

AvZvgb

 

02/01/1945

67

1

7346

027003171

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

326. 

mv‡iRvb

 

Avigb‡bQv

AvBRwÏb

05/05/1947

65

0

7347

027003152

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

327. 

AvbQvi mi`vi

g~ZtAvQZzj

KwdRvb

 

05/02/1946

66

1

7348

027003193

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

328. 

†gvt kB`yj miKvi

g„Z Bqvi Avwj miK

AvZvgb

 

06/02/1947

65

1

8522

027003205

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

329. 

†gvt e· †Rvqv`vi

g„Z Bev`Z †Rvqv`vi

g„Z ‡LvovRvb

 

05/04/1947

65

1

8523

027003216

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

330. 

‡gvQvt †R‡jgv  LvZzb

 

Qv‡jnv LvZzb

g„Z BsivR Avwi

03/05/1947

65

0

8524

027003227

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

331. 

‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb

 

iwKgb

Kv‡`i miKvi

01/02/1945

67

0

8525

027003238

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/13

900

332. 

gZ‡je miKvi

Kvibyi Avjx

i‡KRvb

 

15/01/1947

68

1

7194/1

027007095

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

2700

333. 

bwRi

 fv`y gÛj

`yLyqviv

 

03/12/1947

65

1

402/1

027003251

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

334. 

Avwgi“j

 evnvi mi`vi

ivRyLvZzb

 

05/01/1945

67

1

1463/1

027006892

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

335. 

wmwÏK

 Bw`ªm

 

 

06/02/1945

67

1

404/1

027003262

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

336. 

gyšÍvR gÛj

gybQvi gÛj

QvwKgb‡bQv

 

03/02/1947

65

1

405/2

027006868

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

337. 

ivbx

 

ivBRvb‡bQv

w``vi

05/01/1945

67

0

406

027003284

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

338. 

myivZb

 

Aviwe

g‡dj

06/02/1945

67

0

407

027003295

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

339. 

†Rvniv

 

AvwQgb

 Rv‡ni

03/02/1944

68

0

408/1

027003307

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

340. 

nv‡iRvb

 

g‡bvqviv

 byi Avjx

02/05/1945

67

0

409/1

027003318

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

341. 

†djyqviv

 

g„ZKvPgb

 Rvnv½xi

23/02/1942

70

0

410/1

027003329

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

342. 

†K‡`i gÛj

iwng gÛj

Qv‡gjv

 

02/02/1944

68

1

1595/1

027003331

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

343. 

†e‡`bv LvZzb

 

AvBib

Rwjj gÛj

05/05/1945

67

0

6554

027003774

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

344. 

Qwjg

 Lwei

gvZv LZzb

 

06/05/1947

65

1

7231

027003821

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

345. 

KeyiRvb

 

i‡eRvb

‡g‡Qi

05/01/1946

66

0

2356

027003342

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

346. 

Rwibv

 

byiRvnvb

 byi Avjx

03/02/1947

65

0

2357/1

027006904

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

347. 

gqbv

 

AvwZgb †bQv

Avi‡R`

05/04/1947

65

0

2358

027003364

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

348. 

ibwRZ

fy‡Mvj

cieRvb

 

05/01/1946

66

1

2359

027003375

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

349. 

‡gvt  Zwdj

Lwei

myivZb

 

07/09/1942

70

1

2360

027003386

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

350. 

d‡Zgv

 

i‡gRvb †bQv

Rv‡ni

25/11/1930

82

0

2361

027003394

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

351. 

Rv‡bi

 

Avw`hvo

i“cPv`

15/05/1941

71

0

2362

027003409

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

352. 

Avnv¤§`

 bexi

‡mvnvb

 

03/01/1926

85

1

2363/1

027003411

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

353. 

nv‡kg

 w``vi

ivBjv

 

05/04/1942

70

1

6570

027003785

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

354. 

Avwgib

gyevi

QvBiv

 

02/02/1947

65

1

2365

027003422

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

355. 

AwZRvb

 

Av‡Qgv

Bmjvg

03/02/1935

77

0

2366

027003433

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

356. 

iv‡njv

 

BqvZb

gIjv

05/05/1942

70

0

2367

027003444

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

357. 

BmgvBj

Imgvb

QvBiv LvZzb

 

05/04/1946

67

1

2368

027003455

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

358. 

Svo–

evjvRvb

 †bQvgb

 

05/04/1947

65

1

2369

027003466

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

359. 

‡gvt  Zv‡Pi

Av`vjx

QvwKgb

 

03/03/1946

66

1

2370

027003477

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

360. 

gv‡R`v

 

i‡kvbv

Iqv‡n`

04/05/1947

65

0

2371/1

027006879

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

361. 

kwn`v

 

QviRvb †bQv

Av‡Ri

02/02/1947

65

0

2372/1

027006881

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

362. 

‡Lv‡`Rv

 

Qv‡qiv LvZzb

Ave`yj

02/01/1946

66

0

4274

027003499

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

363. 

‡iv‡Kqv

 

R‡`v LvZzb

‡gvt  AvK‡Q`

06/05/1944

68

0

4275

027003502

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

364. 

‡gvt  nRiZ

`wei gvwS

iwOjv

 

05/02/1945

67

1

4276

027003513

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

365. 

nv‡iR gÛj

fv`y gÛj

Av‡Riv

 

03/02/1944

66

1

4277/1

027007118

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

2700

366. 

cvZvqviv

 

ivweqv LvZzb

‡gvt  iwng

05/05/1946

66

0

6569

027003796

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

367. 

nvweqv

 

g„Z bwRgb †bQv

Avt Kv‡`i

05/02/1947

65

0

4279

027003535

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

368. 

ivweqv

 

g„Z †ejy

‡gvt  iwng

02/1/1947

65

0

4280

027003546

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

369. 

Av‡gRvb

 

KvPvgb

Avi‡R`

02/02/1945

67

0

4281

027003557

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

370. 

Rûiv

 

Rvnvbviv

BRvi

06/05/1946

66

0

4282

027003568

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

371. 

‡R‡jgv

 

AvweŸqv

‡gvt  ‡R‡ni

05/01/1945

67

0

4283

027003579

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

372. 

R‡gjv

 

QvwKgb

‡gvt  gwj­K

02/02/1947

65

0

4284

027003581

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

373. 

Av‡gbv

 

nvweRvb

 †g‡Qi

05/02/1947

65

0

4285/1

027003592

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

374. 

iv‡Rqv

 

d‡ZRvb

‡gvt  Qv‡`i

05/05/1947

65

0

5466

027003604

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

375. 

‡RQvnvi

 

KzjQyg †eMg

‡gvt divZ 

05/02/1947

65

0

5467

027003615

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

376. 

Rv‡niv

 

mwdRvb

Zv‡ni

02/02/1942

70

0

5468

027003626

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

377. 

i“qvZb

 

Av`ix

Av‡qb

05/05/1947

65

0

5469

027003637

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

378. 

‡RvQbv

BqvKze

‡g‡nRvb †bQv

 

05/01/1946

66

1

5470

027003648

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

379. 

‡gvt  AveŸvP

bwRi

migRvb

 

06/05/1947

65

1

5471

027003659

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

380. 

Lwe‡ivb

 

AvwQqv LvZzb

gm‡jg

05/01/1947

65

0

6334

027003661

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

381. 

Rwmg

 AvRvnvi

 

 

06/02/1947

65

1

7230/1

027003812

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

382. 

Bw`ªm

 BbQvi

g„Z ivRyevjv

 

06/02/1944

68

1

6960

027006915

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

383. 

AveZvi

igRvb

Kwigb

 

03/02/1947

65

1

401/2

027003249

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

384. 

†gvQvt Av‡qkv LvZzb

 

K‡gjv LvZzb

Avng`

05/02/1947

65

0

6962

027003683

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

385. 

Kvjwb

 

R‡gjv LvZzb

 `vD`

05/01/1947

65

0

6963/1

027006961

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

386. 

†gvQv:Ry‡ejv

 

AvwiRvb

nRiZ Avjx

03/02/1944

68

0

6531/08

027003694

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

387. 

†gvQv:iv‡njv

 

¸jRvb

Lwei

05/02/1947

65

0

6532/08

027003706

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

388. 

†gvQv:i“qvZb

 

byiRvnvb

Bqvb Avjx

02/01/1947

65

0

6533/08

027003717

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

389. 

†gvQv Av‡bvqviv

 

Avwgib †bQv

AvQvb

05/02/1942

70

0

6534/08

027003728

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

390. 

†gvQv: iv‡eqv

 

AvwKgb

iBP DwÏb

03/02/1947

65

1

6535/08

027003739

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

391. 

‡gv:Kv‡kg

gvgjZ

‡Q‡iRvb

 

05/01/1947

65

1

6536/08

027003741

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

392. 

†gvQv:wiwRqv

 

g„Z Qvwjqvi

mvg‡mi Avjx

06/02/1947

65

0

6537/08

027003752

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

393. 

gvbœvb cÖvs

e‡Qi cÖvs

byiRvnvb

 

01/01/1946

65

1

7349/1

027007129

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

2700

394. 

Avi‡R` Avjx

AwRZ cÖvt

gwbiDÏxb

 

03/02/1947

65

1

7350

027003843

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

395. 

Av‡qi

AvbwRqvi

byiRvnvb

 

02/01/1946

66

1

7351

027003854

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

396. 

Avbyqviv

 

g„Z Qv‡jgv

Beivnxg

02/01/1945

67

0

7352

027003865

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

397. 

Rv‡biv LvZzb

 

mvMiRvb

g~ZtBqv` gÛj

03/02/1944

68

0

7353

027003876

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

398. 

Rv‡n`v LvZzb

 

wbQvib

‰mq` mi`vi

05/01/1947

65

0

7354

027003887

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

399. 

i‡Kqv LvZzb

 

d‡ZRvb

wbqvgZ

05/02/19

65

0

7355

027003898

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

400. 

Gjvnx gÛj

fyjvq  gÛj

iv‡njv LvZzb

 

05/01/1947

65

1

7356

027003901

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

401. 

†Lv`v eKm

g„Z wiqvR

jwZdb †bQv

 

12/02/1946

66

1

7357

027003912

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

402. 

‡gvQvt †ebyqviv LvZzb

 

AvwRgvb †bQv

g„Z fvmv eivZ

15/02/1946

70

0

8526/1

027007107

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

2700

403. 

‡R‡jgv LvZzb

 

i‡gjv LvZzb

igRvb miKvi

02/01/1946

66

0

8527

027003934

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

404. 

‡gvQvt LweiY †bQv

wcs †R‡ni Avwj

Bg`v LvZzb

 

03/02/1942

70

1

8528

027003945

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

405. 

 †Lv`v e· cÖvt

g„Z `weiDwÏb cÖvt

my›`ix

 

05/02/1944

68

1

8529

027003956

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

406. 

†gvt AvdZvi gyÛj

g„Z mvg‡mi gyÛj

byiRvnvb

 

05/02/1944

68

1

8530

027003967

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

407. 

nv‡mg cÖvgvwbK

g„Z Zqe

gqgbv

 

05/02/1945

67

1

8562

027003978

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/13

900

408. 

wiqvR cÖvgvwbK

 AvwRg cÖvgvwbK

g„Z evRgb †bQv

 

02/01/1946

66

1

411/1

027003989

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

409. 

UMiRvb

 

dzw`Rvb †bQv

ReŸvi

03/02/1942

70

0

1349

027004343

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

410. 

3†L‡Riv

 

g„Z Av`ix LvZzb

 AvZi gÛj

05/02/1945

67

0

412/1

027003991

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

411. 

†gvQvvt  byiRvb

 

Qy‡iRvb

nvwg`yj

10/01/1947

65

0

413

027004002

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

412. 

Rvwngv LvZzb

 

‡Q‡iRvb

‡Lv`v e·

05/01/1947

65

0

414

027004013

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

413. 

Avmgv

 

R‡gbv LvZzb

 Ryevb

06/02/1944

68

0

3900

027004376

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

414. 

Zv‡qR

 nv‡qZ

iwngv LvZzb

 

06/02/1947

65

1

1825

027004354

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

415. 

Bqv`

Avigvb

dv‡Zgv LvZzb

 

05/02/1942

70

1

7088

027004434

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

416. 

Kv‡kg

RvgvZ

g„Zi‡eRvb‡bQv

 

05/02/1947

65

1

6093

027004365

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

417. 

g‡Ri

AveŸvm gÛj

wRebwewe

 

05/01/1947

65

1

419/1

027004024

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

418. 

ivnvZ

AvwRg

Qvw`gb †bQv

 

06/02/1947

65

1

3901

027004387

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

419. 

Qvgvb

 Qwjg

Qv‡eRvb †bQv

 

06/05/1944

68

1

1597/2

027004035

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

420. 

†gvQvvt  ‡mvnvMx

 

Rvwnjv

KvjvPv`

16/02/1944

68

0

1598

027004046

wdwjcbMi

6

c~e© wdwjcbMi

30/6/13

900

421. 

‡gvt  gm‡jg

KvRj

iwngv LvZzb

 

05/06/1947

65

1

2373

027004057

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

422. 

Avey e°i

Rvby

dv‡Zgv LvZzb

 

06/05/1944

68

1

6557

027004398

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

423. 

ivbxqviv

 

Rvwn`v

AvbQvi

05/05/1947

65

0

2375

027004068

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

424. 

cwi¯‹vi

 

i‡KRvb †bQv

Rwgi

06/02/1944

68

0

2376

027004401

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

425. 

iwng cÖvs

AvbQvi cÖvs

i‡gjv LvZzb

 

06/02/1947

70

1

2378/1

027007131

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

2700

426. 

jytdi Avjx

‡gveviK

AvwiRvb

 

05/02/1942

70

1

2379

027006755

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

427. 

‡gvt  Kv‡mg

jqe

g„Z miex

 

05/02/1947

65

1

2380

027004104

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

428. 

eveyj

‡gvt  nv‡qZ

Av‡gbv LvZzb

 

06/08/1947

65

1

2381

027004412

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

429. 

AvQgv

AvwRg

‡R‡Qib †bQv

 

06/02/1942

70

1

2382

027004115

wdwjcbMi

6

cyt `t wdwjcbMi

30/6/13

900

430. 

byi ‡gvnv¤§`

‡gvt  cPvB

g„Z AvwKgb

 

03/05/1942

70

1

4286

027004126

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

431. 

Qvwcqv

 

g„Z niRvb †bQv

mv`y cÖvt

06/02/1942

70

0

4287

027004137

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

432. 

Bqv`

Lywk mÏvi

Rwigb †bQv

 

05/02/1947

65

1

4288

027004148

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

433. 

gv‡R`v

 

AvKwjgv

 jvjvP`

06/02/1947

65

0

2376

027004079

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

434. 

†e`vbv LvZzb

 

PgsKvi

Aveyj Kv‡kg

06/05/1947

65

0

4290/1

027007142

wdwjcbMi

6

c`t wdwjcbMi

30/6/13

2700

435. 

AvZvgb

 

KvWvgZ

‡gvt  nv‡Zg

06/02/1947

65

0

4291

027004161

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

436. 

mywcqv

 

Sib wewe

 dwKi gÛj

08/02/1937

75

0

4292/1

027006744

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

437. 

iwngv

 

dqRvb

Avwgi

05/01/1947

65

0

4293

027004183

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

438. 

mvMix

 

‡Lv‡`Rvb †bQv

BsivR

06/02/1947

65

0

5472

027004194

wdwjcbMi

6

`t wdwjcbMi

30/6/13

900

439. 

Rv‡gbv

 

‡bQvgb

 Rvbevi

15/02/1947

65

0

5473/1

027004206

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

440. 

iv‡eqv

 

‡j¾vb

b‡Pi

12/02/1/1947

65

0

5474

027004217

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

441. 

Q‡djv

 

wng`v LvZzb

mvgmyj

03/02/1947

65

0

5475

027004228

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

442. 

Avw¤^qv

 

Av‡gRvb

 Rvigvb

25/02/1947

65

0

6568

027004423

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

443. 

‡iby

 

nvwmgb †bQv

‡gvt  gsMj

12/02/1945

67

0

5477

027004239

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

444. 

Av‡gbv

 

‡Mv‡jRvb

 BQvi

03/02/1947

65

0

6335

027004241

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

445. 

Mdi gÛj

 Avigvb gÛj

‡LvjRvb

 

25/02/1947

65

1

6964

027004252

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

446. 

‡gvQvt nv‡jgv

 

Qv‡gQv LvZzb

g„Zt ‡gvnv¤§v`

05/02/1942

70

0

6965

027004263

wdwjcbMi

6

wdwjcbMi

30/6/13

900

447. 

†gvQv:Rv‡q`v

 

dv‡Zgv LvZzb

‡gv:KwjgÏxb

06/02/1947

65

0

6538/08

027004274

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

448. 

†gv:iwng

‡gv:‡`jevi

‡m‡iRvb

 

05/02/1947

65

1

6539/08

027004285

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

449. 

†gv:Rv‡qe

‡gv:AvmgZ

Rvwgib †bQv

 

12/02/1947

65

1

6540/08

027004296

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

450. 

†gvQv:d‡ZRvb

 

myivZb †bQv

‡gv:mv‡qZ

05/02/1931

81

0

6541/08

027004308

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

451. 

†gv:`wei

‡gv:bexi

RvwKiY †bQv

 

05/02/1947

65

1

6542/08

027004319

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

452. 

†gvQv †mvbvfvby

 

AvbwRiv

‡gv †KPz

02/01/1947

65

0

6543/08

027004321

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

453. 

byiRvnvb †eMg

 

AvweRvb

‡mvevnb

03/02/1947

65

0

6544/08

027004332

wdwjcbMi

6

c:`:wdwjcbMi

30/6/13

900

454. 

wiqvR

Avnv`

mvq`v LvZzb

 

05/02/1947

65

1

7358

027004445

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

455. 

fy‡Mvj m`©vi

g~Zt digvb m`©vi

Rv‡gi“‡bQv

 

23/02/1945

67

1

7359

027004456

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

456. 

nqiZ cÖv t

g~ZtAvwjg cÖv t

AvwKgb

 

23/05/1941

71

1

7360

027004467

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

457. 

mwLbv LvZzb

 

LvZb †bQv

 Qvg‡Qi gÛj

02/02/1930

82

0

7361

027004478

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

458. 

iwngv LvZzb

 

‡MvjvcRvb

g~gyj­v` m`©vi

02/01/1940

72

0

7362

027004489

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

459. 

Rûiv LvZzb

 

g‡Zb

Kwdj m`©vi

12/02/1945

67

0

7363

027004491

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

460. 

‡e`vbv Lv_yb

 

Kzjmyg †bQv

AvwRRyj

02/03/1944

68

0

7364

027004503

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjc bMi

30/6/13

900

461. 

†gvt wmivR cÖvt

g„Z Beªvwng cÖvt

AvwKgb †bQv

 

23/02/1942

70

1

8531

027004514

wdwjcbMi

6

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

462. 

†gvt Gjvwn cÖvt

g„Z AvwRg cÖvt

g‡bRvb †bQv

 

25/02/1945

67

1

8532

027004525

wdwjcbMi

6

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

463. 

‡gvQvt Avmgv

 

Av`iRvb

g„Z Avw¤^qv

26/02/1942

70

0

8533

027004536

wdwjcbMi

6

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

464. 

Rg‡m` gÛj

 gnv¤§` gÛj

g„Z LvZzb

 

23/05/1941

71

1

8534

027004547

wdwjcbMi

6

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

465. 

wiqvR Lv

 Avjx Lv

i‡gjv LvZzb

 

02/02/1930

82

1

3942

027004558

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

 

466. 

d‡qR

 `v‡bm

mvMiRvb

 

02/01/1940

72

1

1826

027004569

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

 

467. 

Pvb weg|evm

 bv‡qe wek¦vm

i‡ek LvZzb

 

12/02/1945

67

1

423/1

027004571

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

 

468. 

†KvwKj †PŠwK`vi

 Av‡jK †QŠwK`vi

wRbœv LvZzb

 

02/03/1944

68

1

3941/1

027004582

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

 

469. 

Avw¤^qv

 

‡LvkRvb LvZzb

Z‡°j

02/04/1944

68

0

425/3

027004593

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

 

470. 

dzjRvb

 

AvwZgb LvZzb

d‡qR

05/02/1938

74

0

426

027004605

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

471. 

gv‡R`

 

m‡iRvb

 fv½b †gvj¨v

23/02/1945

67

0

1373/1

027004616

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

472. 

iƒcRvb

 

BqvZb

 gm‡jg

25/01/1942

70

0

428/1

027004627

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

473. 

i‡dRvb

 

mwdib LvZzb

gw`

10/11/1927

84

0

429

027004638

wdwjcbMi

7

ct`t dwjcbMi

30/6/13

900

474. 

AvwRRyj

 †gvRvnvi

bexib

 

18/04/1932

80

1

3943

027004649

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

475. 

gIjv eKm

 ïKzi

 

 

07/05/1937

75

1

1599/1

027004651

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

476. 

ivwRqv

 

Kwigb

Avwgi“j

10/11/1927

84

0

1600

027004662

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

 

477. 

‡gvt  ‡M`y

Zwdj

Rv‡jgv

 

12/02/1944

68

1

2383

027004673

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

478. 

Rvwn`v

 

BqvZb

Gjvwn

23/02/1947

65

0

2384

027007684

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

479. 

dRjyi ingvb

 byi eKm

gweRvb

 

02/02/1944

68

1

6558

027004695

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

480. 

nvRy

 

AvwjRvb

jvjykv

03/02/1945

67

0

2386

027004707

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

481. 

Kvwej gÛj

 gK‡Q` gÛj

‡bv‡gRvb

 

02/04/1946

66

1

2387/2

027006766

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

482. 

eyjyRvb

 

ivweqv LvZzb

Bgvb

13/02/1947

65

0

2388

027004718

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

483. 

`yjygb

 

BqvZb

dwKi

04/06/1947

65

0

2389

027004729

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

484. 

g‡jRvb

‡RvivdZ

i‡gRvb

 

02/01/1942

70

1

2390

027004731

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

485. 

‡gvt  ingZ

imyj

bywb

 

03/02/1947

65

1

2391

027004742

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

486. 

‡gvt  wiqvRywÏb

i‡mg

KwQgb

 

06/06/1946

66

1

2392

027004753

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

487. 

Rvnvbviv

wbqvR

L‡ZRvb

 

4/4/1945

67

1

2393

027004764

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

488. 

w``vi

 †Lv`v eKm

 †Mv‡_Rvb

 

02/09/1942

70

1

6560

027004775

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

489. 

gwZRvb

 

fyw`Rvb

Zzdvb

06/04/1947

65

0

2395

027004786

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

490. 

BšÍvR gÛj

Kwjg gÛj

AvwZgb

 

03/07/1942

70

1

2396

027004797

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

491. 

nv‡Riv

 

Q‡gbv LvZzb

‡gvt  AvjZve

02/04/1946

66

0

4294

027004809

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

492. 

iwnjv

 

ivwRqv

byi

03/07/1942

70

1

4295

027004811

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

493. 

AvdZve

 Ryevb mi`vi

mv‡jnv

 

02/01/1942

70

1

4296/1

027006972

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

494. 

AvZi Avjx

mv‡Ki wgw¯¿

g‡eRvb

 

03/02/1947

65

1

4559/1

027006777

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

495. 

‡gvt  i¯—g

Igi

m‡gRvb

 

06/06/1946

66

1

4298

027004844

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

496. 

‡gvt  Bqv`

AvbwRqvi

gibx

 

4/4/1945

67

1

4299

027004855

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

497. 

‡gvt  gm‡jg

mvnv`Z

bvwQgb

 

12/11/1947

65

1

4300

027004866

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

498. 

g‡bvqviv

 

wd‡ivRv

 iv‡RR WvK

06/04/1947

65

0

4301

027004877

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

499. 

R‡gjv

 

‡mvfvRvb

BmgvBj

03/01/1945

67

0

4302

027004888

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

500. 

i“cRvb

 

g‡gRvb

‡gvt  ReŸvi

21/01/1947

65

0

4303

027004899

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

501. 

‡iKvZb

 

iv‡njv

‡gvt  gwRei

31/1/1944

68

0

4304

027004902

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

502. 

ivsMv

 

L‡ZRvb

eKwk

03/02/1945

67

0

5478

027004913

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

503. 

i‡gjv

 

bvwQgv

 Z‡Qi

02/01/1947

65

0

5479/1

027004924

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

504. 

‡gvt  mv‡`K

g‡dR

Q‡Kbv

 

05/1/1947

65

1

5480

027004935

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

505. 

AvbwRqviv

 

Av‡MvRvb

evei

02/01/1941

71

0

5481

027006629

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

506. 

‡gvt  Avi‡R`

fvsMb

i‡gQv

 

1/02/1947

65

1

5482

027004946

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

507. 

QwKbv LvZzb

 gwR gvwj_v

Q‡eRvb

 

03/02/1947

65

1

6336

027004957

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

508. 

 †gvt AvmgZ †gvj­v

g„Zt dvwK gyj­v

AvwZg †bQv

 

01/02/1947

65

1

6966

027004968

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

509. 

,, d‡ZRvb

 

Lweib LvZzb

  BRvi wgw¯¿

12/01/1942

70

0

6967

027004979

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

510. 

,, †i‡eRvb

 

dzjRvb

Kwjg gvwj_v

11/01/1947

65

0

6968

027004981

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

511. 

†gvQv:†ivqvRvb

 

 †ivIb †bQv

†gv:nRiZ

3/02/1947

65

0

6545/08

027004992

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

512. 

 †gvQv:Av‡biv

 

iv‡eqv

†gv:d‡qR

02/01/1947

65

0

6546/08

027006595

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

513. 

 †gv:g‡qb

†gv:gK‡Q`

‡mvnvMx

 

06/02/1947

65

1

6547/08

027005003

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

514. 

 †gv:g¹j

†gv:Av‡qR

Q‡eRvb

 

02/02/1946

66

1

6548/08

027005014

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

515. 

 †gv:Q‡jgvb

†gv:‰m‡q`

L‡_Rvb

 

2/1/1947

65

1

6549/08

027005025

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/13

900

516. 

ûigb †bQv

 

nvwm

AvRnvi  †gvj­v

03/05/1942

70

0

7365

027005036

wdwjcbMi

7

UjUjx cvov

30/6/13

900

517. 

‡iKvZb †bQv

 

gqRvb

gAv¯‘yj gÛj

04/02/1945

67

0

7366

027005047

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

518. 

Qvwniv LvZzb

 

Qv‡iRvb

nv‡iR m`v©i

05/05/1946

66

0

7367

027005058

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

519. 

nv‡iR gÛj

g~Ztcywjj gÛj

byiRvb

 

01/03/1947

65

 

7368

027005069

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

520. 

Avi‡R`

 ˆmq`

Rvwgib

 

02/01/1947

65

1

7369/1

027005071

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

521. 

†m‡K›`vi

 fv½b

‡e‡`bv

 

1/12/1947

65

1

7370/1

027005082

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

522. 

nvwmbv

 

bwQib

dwKi Avjx

03/1/1945

67

0

7371

027005093

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

523. 

†gvt gm‡jg  †gvj­v

g„Z fv½b  †gvj­v

AvweRvb

 

12/02/1946

66

1

8535

027005105

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

524. 

†gvt Pvu` gyÛj

g„Z gyevi gyÛj

g‡iRvb

 

12/11/1945

67

1

8536

027005116

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

525. 

†gvt Iqv‡R`

g„Z gv‡Ri we¯^vm

i‡gjvLvZzb

 

21/1/1945

67

1

8537

027005127

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

526. 

‡gvQvt N‡`Rvb

 

‡bQgb‡bQv

g„Z G‡Qi Rvb

02/03/1940

72

0

8538

027005138

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

527. 

bwRi

 iBP

iv‡njv

 

02/01/1947

65

1

8555

027005149

wdwjcbMi

7

wmivR bMi

30/6/13

900

528. 

‡gvt  Mv`j

Kwdj

Qv‡iRvb

 

12/1/1944

68

1

431

027005151

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

529. 

‡gvt  wmivRyj

gyjvg

i“wiqv

 

23/01/1947

65

1

432

027005162

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

530. 

†gvQvvt  Av‡vqviv

 

Rngbv

ibwRZ

17/07/1940

72

0

433

027005173

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

531. 

Q‡cRvb

 

Av‡qkvLvZzb

 ingZ

12/02/1946

66

0

3946

027005184

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

532. 

SvjyRvb

 

i‡gjv

ˆmq`

12/11/1945

67

0

6162

027005195

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

533. 

Qcvi BÏb

 AvZi

dv‡ZRb‡bQv

 

21/1/1945

67

1

6562

027005207

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

534. 

gvwbK

 M‡jvRvi

wdivZbLvZzb

 

02/03/1940

72

1

1849

027005218

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

535. 

wmivR

 Bmv‡ivZ

bqvZb‡bQv

 

12/02/1946

66

1

6196

027005229

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

536. 

mdziv LvZzb

 

Rv‡n`v

†m‡Kb MvBb

23/02/1945

67

0

439/1

027006788

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

537. 

†gvQvvt  Rv‡niv

 

Q‡jgb

AvKei

14/01/1943

69

0

440

027005242

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

538. 

kwidzj

 dwKi gÛj

Q‡jRvb

 

25/02/1947

65

1

7089/1

027006799

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

539. 

†gvQvvt  cvZvwb

 

‡LviRvb‡bQv

Rwmg BwÏb

30/01/1941

71

0

1602

027005264

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

540. 

‡gvt  jyKgvb

Av‡qRwÏb

Rbyiv

 

02/01/1944

68

1

2397

027005275

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

541. 

Avjg mi`vi

 B¾Z mi`vi

i‡`Rvb

 

12/01/1942

70

1

2398/1

027005266

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

542. 

‡gvt  digvb

Rvbevi

iv‡eqv

 

01/1/1947

65

1

2399

027005297

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

543. 

Av³vi

 

i‡gjv

g½j

01/02/1946

66

0

6561

027005309

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

544. 

‡gvt  Bgv`

Kv‡dvZ

‡iRvb

 

12/01/1946

66

1

6069

027005311

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

545. 

Rwgi

cvPz gÛj

mywdqv

 

01/02/1944

68

1

2402/1

027005322

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

546. 

‡jKRvb

 

evPb †bQv

ingZ

12/01/1942

70

0

2403

027005333

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

547. 

Rvwgib

 

Lwieb

Lqei

23/02/1945

67

0

2404

027005344

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

548. 

gwiRvb

 

bwRgb †bQv

AvBRwÏb

12/01/1944

68

0

2405

027005355

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

549. 

nvwjgv

 

Av‡ei Rvb

Kvjy

3/01/1944

68

0

2406

027005366

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

550. 

‡gvt  nvweeyi

Avbevi

Q‡Kiv LvZzb

 

12/01/1942

70

1

2407

027005377

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

551. 

gqbv

 

iû LvZzb

‡Kjy gvwj_v

3/01/1947

65

0

2408

027005388

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

552. 

mvnviv

 

Aóqviv

‡gvt  Kwig

12/01/1944

68

0

4305

027005399

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

553. 

Rvnvbviv

 

kvwn`v

 ZvwiL

23/01/1941

71

0

4306/1

027005402

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

554. 

‡gvt  igRvb

 

ivBgb

Rv‡di

24/02/1942

70

0

4307

027005413

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

555. 

nvwg`v

‡gvt  gsMj

Q‡jev

 

25/01/1946

66

1

4308

027005424

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

556. 

‡gvt  bRi“j

e‡Qi

AvZvgb

 

26/02/1944

68

1

4309

027005435

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

557. 

‡gvt  Kwig

gv`vi

AvweRvb

 

01/02/1947

65

1

4310

027005446

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

558. 

nvwPgb

 

Lweib

‡gvt  ‡Kqv

12/02/1947

65

0

4311

027005457

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

559. 

ivweqv

 

m‡eRvb

‡gvt  ‡gvevi

12/01/1946

66

0

4312

027005468

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

560. 

cysKv

 

g„Zm‡eRvb LvZzb

‡gvt  nvivb

13/01/1947

65

0

4313

027005479

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

561. 

‡gvt  ingZ

Q‡di

Rvqgb LvZzb

 

14/01/1947

70

1

4314

027005481

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

562. 

Av‡bvqviv

 

Av‡qkv LvZzb

‡gvt  dwi`

15/01/1945

67

0

4315

027005492

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

563. 

myKRvb

 

Av‡bvqviv LvZzb

‡gvt  mybœZ

25/02/1945

67

0

4316

027005504

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

564. 

AvwQib

 

 †e‡eRvb

g‡Ri

30/01/1945

67

0

5483

027005515

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

565. 

mvg‡Qi

 dvi“K

Av`ix LvZzb

 

01/09/1947

65

1

5484/1

027005526

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

566. 

iIkbv

 

mv‡jnv

 wePvi

02/03/1947

65

0

5485/1

027005537

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

567. 

imybv

 

 †M`yRvb

‡gvt  Kvjy

04/04/1945

67

0

5486

027005548

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

568. 

‡ggRvb

 

AvwmiY

Dqv`

12/01/1945

67

0

5487

027005559

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

569. 

‡gvt  gvLb

‡MvjRvi

 †iwRbv

 

23/02/1945

67

1

5488

027005561

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

570. 

Qvw`gvb

AvZvnvi

LBRvb

 

12/12/1947

65

1

6337

027005572

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

571. 

gwiqg

 

g„Z Qv‡jgv

Kvgi“j

02/03/1947

65

0

435/1

027005583

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

572. 

†gvt gš—vR m`©vi

wcZvt g„Z B¾Z

QvwKgb

 

03/02/1947

65

1

6969

027005594

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

573. 

,, jwRe m`©vi

,, g„Zt Av‡e`

Kwigb

 

02/01/1945

67

1

6970

027005606

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

574. 

‡gvQvt mZ¨Rvb

 

Rwigb

 iBP gÛj

03/02/1947

65

0

6971

027005617

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

575. 

†gvQv:Aó Rvb

 

Kwigb

†gv:byi

12/2/1945

67

0

6550/08

027005628

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

576. 

Rvigvb

AviRvb

AvweRvb

 

01/04/1945

67

1

6551/08

027005639

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

577. 

 †gvQv:ivweqv

 

AvBRvb

†gv:gyš—vR

05/06/1947

65

0

6552/08

027005641

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

578. 

‡gv:†Mvj`vi

†gv:RyeŸvi

AvbwRgb

 

16/1/1947

65

1

6553/08

027005652

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

579. 

†gvQv:‡mvqvMRv

 

iv‡njv LvZzb

†gv:So–

03/04/1944

68

0

6554/08

027005663

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

580. 

Av‡qR gÛj

g~Zt dwKi gÛj

meyiRvb †bQv 

 

15/12/1946

66

1

7372

027005674

wdwjcbMi

8

c~t evwni gv`x

30/6/13

900

581. 

Lwei

 K‡di

mwiRvb

 

02/01/1945

67

1

7373

027005685

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

582. 

iv‡ngv

 

g„Z Av‡gbv LvZzb

 AvwjgwÏb

03/02/1947

65

0

7374

027005696

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

583. 

QvKvZb

 

g„Z g‡jRvb †bQv

 ˆZ‡qR

12/2/1945

67

0

7375

027005708

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

584. 

dvZzRvb

 

QBeb †bQv

Rvgvj DwÏb

01/04/1945

67

0

7376

027005719

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/13

900

585. 

iwngv

 

dzjRvb †bQv

`kviZ

05/06/1947

65

0

7377

027005721

wdwjcbMi

8

c~t evwni gv`x

30/6/13

900

586. 

gvwdqv

 

g„Z dv‡Zgv LvZzb

Avwgi cÖvgvwbK

12/2/1945

67

0

7378

027005732

wdwjcbMi

8

c~t evwni gv`x

30/6/13

900

587. 

‡gvQvt dv‡ZRvb

 

mv‡R`v LvZzb

g„Z BDmyc

03/04/1947

65

0

8539

027005743

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

588. 

‡gvQvt wgóRvb

 

Kwigb †bQv

g„Z Qvg‡Qi

12/01/1947

65

0

8540

027005754

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

589. 

†gvt Avwgi †nv‡mb

g„Z Avnv¤§&` mÏv©i

Rvnvbviv LvZzb

 

02/1/1947

65

1

8541

027005765

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

590. 

‡gvQvt Av‡bQv LvZzb

g„Z nv‡qZ Avwj

iv‡njv LvZzb

 

03/01/1947

65

1

8542

027005776

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

591. 

byi“¾vgvb

 QwniwÏb

 †Mw`gb †bPv

 

02/1/1947

65

1

8543

027005787

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

592. 

wd‡ivRv

 

Av‡bqviv

Avdz gÛj

26/02/1947

65

0

8551

027005798

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

593. 

wmivRyj gÛj

‡Zvdv‡¾j

i“qvZb †bQv

 

02/1/1947

65

1

8552

027006642

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

594. 

Q‡Kbv LvZzb

 

Av‡jRvb

QvËvi wg¯¿x

04/18/1944

68

0

8557

027005801

wdwjcbMi

8

  evwni gv`x

30/6/13

900

595. 

Avw¤^qv

mvg‡Qi

 †LvkRvb

 

04/04/1945

67

1

6571

027005812

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

596. 

Avwgi“j

 igRvb

g„Z m‡eRvb

 

12/01/1945

67

1

442/1

027005823

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

597. 

†R‡j LvZzb

 

mv‡q¯Ív LvZzb

wbqvZ Avjx

23/02/1945

67

0

443/1

027006824

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

598. 

Kzjmyg

 Kwig weg|evm

Qv‡g`v

 

12/12/1947

65

1

444/1

027005834

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

599. 

nv‡mg mi`vi

 m`i mi`vi

Meix LvZzb

 

02/03/1947

65

1

3962

027005845

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

600. 

nv‡Riv LvZzb

 

Q‡Kbv LvZzb

byi“ miKvi

03/02/1947

65

0

446/1

027006857

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

601. 

AvËve gÛj

 Iwj gÛj

Rvnvbviv

 

02/01/1945

67

1

1850

027005856

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

602. 

wmivRyj

 wiqvR

dv‡Zgv LvZzb

 

03/02/1947

65

1

5308

027005867

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

603. 

‡iv‡gjv

K‡di

kv‡qdv LvZzb

 

12/2/1945

67

1

1462

027005889

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

604. 

†jKRvb

 

i‡gQv LvZzb

Bmjvg

02/01/1942

70

0

3963

027005891

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

605. 

KvwRgwÏb

 ˆmq`

QvwKgb

 

03/02/1947

65

1

3994/1

027005903

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

606. 

g‡ZRvb

 

 †Mvjvc Rvb

AvRgZ

20/06/1940

71

0

1604

027005914

wdwjcbMi

9

  evwni gv`x

30/6/13

900

607. 

Igi

ingZ

g„Z kv‡q¯Ív LvZzb

 

14/02/1935

77

1

3985

027005925

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

608. 

mybœZ †gvj¨v

 m‡ei †gvj¨v

Avwigb

 

20/05/1941

71

1

2410/2

027005936

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

609. 

cjvb

 wmcvZ

bwRgb †bQv

 

20/10/1939

73

1

6573

027005947

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

610. 

Igi Avjx

nvwbd gÛj

g„Z i‡gQv LvZzb

 

14/02/1935

77

1

7090

027005958

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

611.   

‡gvt  AvdvR

Mdzi

AvwQqv LvZzb

 

05/10/1937

75

1

2413

027005969

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

612.   

wdwKi †gvj¨v

 DwKj †gvj¨v

bwRgb †bQv

 

02/04/1946

66

1

6552

027005971

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

613. 

‡gvt  ‡iRvDj

Imyj

‡Mv‡jRvb

 

13/02/1947

65

1

2415

027005982

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

614. 

‡gvt  ingZ

dwi`

kv‡q¯ÍvLvZzb

 

04/06/1947

65

1

2416

027005993

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/13

900

615. 

Rûiv

 

i‡KR&vb

‡`‡jvqvi

02/01/1942

70

0

2417

027006004

wdwjcbMi

9

evwnigvw`

30/6/13

900

616.   

Rwi‡gvb

 

Av‡LRvb

 QvwKg KweivR

03/02/1947

65

0

6553

027006014

wdwjcbMi

9

evwnigvw`

30/6/13

900

617. 

Zvivgb

 

Qv‡q`vLvZzb

mvwKi

06/06/1946

66

0

2419

027006026

wdwjcbMi

9

evwnigvw`

30/6/13

900

618. 

Wbevwm

 

MwoRvb

Iwdmvnv

4/4/1945

67

0

2420

027006037

wdwjcbMi

9

evwnigvw`

30/6/13

900

619.   

gwRib

 

‡M`ygb‡bQv

bviv eqvwZ

12/11/1947

65

0

2421

027006048

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

620. 

bwQ‡gvb

 

Mwigb‡bQv

QvËvi mi`vi

06/04/1947

65

0

6572

027006059

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

621.   

‡iv‡gjv

 

wdivZb‡bQv

‡gvm‡jg

03/01/1945

67

0

2423

027006061

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

622.   

mv‡iRvb

 

g„ZbyiRvnvb

‡KivgZ

21/01/1947

65

0

2424

027006072

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

623. 

Rûiv

 

Qv‡jnvLvZzb

mvey †hvqv``vi

31/1/1944

68

0

2425

027006083

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

624. 

gv‡R`v

 

g„ZdzjRvb

ibwRZ

03/02/1945

67

0

2426

027006094

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

625. 

iƒcRvb

 

Av‡jqvLvZzb

 KvwRg gÛj

02/01/1947

65

0

2427/1

027006846

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

626.   

QovRvb

 

g„Z AvZvgb

AvbQvi

05/1/1947

65

0

2428

027006106

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

627. 

‡ivqvRvb

 

AvZvgb

Bqv`vjw

02/01/1941

71

0

2429

027006117

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

628. 

mywcqv

 

Avigb‡bQv

AvwRRyi

1/02/1947

65

0

2430/1

027006835

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

629.   

‡gvt  i“¯—g

G‡Qi

KwdRvb

 

03/02/1947

65

1

2431

027006189

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

630. 

‡gvt  mv‡iRvb

cvPz

AvZvgb

 

01/02/1947

65

1

2432

027006141

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

631. 

‡gvt  byi

Bev`Z

g„Z ‡LvovRvb

 

12/01/1942

70

1

4318

027006152

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

632. 

ˆbgwÏb

 gv`vi eKm

Qv‡jnv LvZzb

 

11/01/1947

65

1

4319/1

027006163

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

633. 

nvwg`v LvZzb

 ZwQg DwÏb

g„Z gwRei

 

3/02/1947

75

1

4320/2

027007175

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

1800

634. 

KwdRvb

 

i‡KRvb

 AvBRwÏb

02/01/1947

65

0

4321/1

027006185

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

635. 

mv‡R`v

 

`yLyqviv

‡gvt  Kwig

06/02/1947

65

0

4322

027006196

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

636. 

‡gvt  Rwjj

‡L`y

ivRyLvZzb

 

02/02/1946

66

1

4323

027006208

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

637. 

‡gvt  Gjvwn

RyeŸvi

 

 

2/1/1947

65

1

4324

027006219

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

638. 

ˆdgwÏb nvjmvbv

cPv nvjmvbv

QvwKgb‡bQv

 

03/05/1942

70

1

4325/1

027006221

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

639. 

Kvjb

 

ivBRvb‡bQv

QvjvgZ

04/02/1945

67

0

4326

027006232

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

640. 

bwdRv

 

Aviwe

‡gvt  AvKei

05/05/1946

66

0

4327

027006243

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

641. 

evPvRvb

 

AvwQgb

Rwjj

01/03/1947

65

0

4328

027006254

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

642. 

Av‡bvqviv

 

g‡bvqviv

‡gvt  cvPz wet

02/01/1947

65

0

4329

027006265

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

643. 

‡gvt  Avi‡R`

‡Pby

g„ZKvPgb

 

25/02/1947

65

1

5489

027006551

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

644. 

gnig mi`vi

iwng mi`vi

Qv‡gjv

 

21/01/1947

65

1

5490

027006276

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

645. 

RvgvjRi`vi

 †`j„ Ri`vi

AvBib

 

31/1/1944

68

1

5491

027006287

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

646. 

†Zvdv‡¾j

gwdR DwÏb

gvZv LZzb

 

03/02/1945

67

1

5492/1

027006813

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

647. 

Q‡Kbv

 

i‡eRvb

 AvdvR

02/01/1947

65

0

5493

027006298

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

648. 

ivwRqv LvZzb

 

byiRvnvb

nvqvZ gÛj

05/1/1947

65

0

5494

027006301

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

649. 

Rv‡niv LvZzb

 

AvwZgb †bQv

 AvZvni Avjx

02/01/1941

71

0

5495

027006312

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

650. 

†ivqvRvb

Rwmg mi`vi

cieRvb

 

1/02/1947

65

1

5496

027006323

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

651. 

myKPvb

 fvlvb

myivZb

 

03/02/1947

65

1

6972/1

027006334

wdwjcbMi

 

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

652. 

‡gvQvt  UMiRvb

 

i‡gRvb †bQv

mvg‡mi gÛj

01/02/1947

65

0

6973

027006345

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

900

653. 

,,  K‡gjv

 

Avw`hvo

RBgwÏb

12/01/1942

70

0

6974

027006356

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwo

30/6/13

900

654. 

‡gv:Qvg‡mi

 †gv:LywkivR

‡mvnvb

 

11/01/1947

65

1

6555/08

027006367

wdwjcbMi

9

evwni gv`x

30/6/13

900

655. 

‡gv: Bgvb

†gv:Av‡iR

ivBjv

 

21/1/1945

67

1

6556/08

027006378

wdwjcbMi

9

evwni gv`x

30/6/13

900

656. 

Qwigb †bQv

 

QvBiv

nv‡mg m`©vi

02/03/1940

65

0

6557/08/1

027007153

wdwjcbMi

9

evwnigv`x

30/6/13

1800

657. 

 †gvQv:Av‡bvqviv

 

Av‡Qgv

†gv:nvDk

12/1/1944

68

0

6558/08

027006391

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

658. 

gybQvi

 gwbi“wÏb

BqvZb

 

23/01/1947

65

1

6559/8/1

027006802

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

659. 

KvwRgywÏb

 dv‡Ki

QvBiv LvZzb

 

21/01/1947

65

1

7379

027006403

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

660. 

Av‡jKRvb

 

 †bQvgb

 †gvnv¤§`

31/1/1944

68

0

7380

027006414

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

661.   

K‡gjv

 

QvwKgb

 Igi

03/02/1945

67

0

7381

027006425

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

662.   

nvIqvRvb

 

i‡kvbv

 Z‡Qi dwKi

02/01/1947

65

0

7382

027006436

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

663. 

†mvbvfvby

 

QviRvb †bQv

 mvR`vi

05/1/1947

65

0

7383

027006447

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

664. 

iwngv LvZzb

 

Qv‡qiv LvZzb

Aveyj gÛj

02/01/1941

71

0

7384

027006458

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

665. 

Rv‡n`v LvZzb

 

R‡`v LvZzb

ieŸvbx

1/02/1947

65

0

7385

027006469

wdwjcbMi

9

‡cvqvj evox

30/6/13

900

666.   

‡gvQvt dzjRvb

 

iwOjv

 gwRei

03/02/1947

65

0

8544

027006471

wdwjcbMi

9

   evwni gv`x

30/6/13

900

667. 

‡gvQvt wiwRqv LvZzb

 

Av‡Riv

K‡di RÏÍ

01/02/1947

65

0

8545

027006482

wdwjcbMi

9

†cvqvjevwoqv

30/6/13

900

668. 

†gvt AvZvDjnK

‰Zqe mÏ©vi

ivweqv LvZzb

 

12/01/1942

70

1

8546

027006493

wdwjcbMi

9

†cvqvjevwoqv

30/6/13

900

669.   

†gvt nv‡dR

AvqRywÏb

g„Z bwRgb †bQv

 

11/01/1947

65

1

8547

027006505

wdwjcbMi

9

   evwni gv`x

30/6/13

900

670. 

‡gvQvt i‡LRvb

 

g„Z †ejy

BmgZ gvwj_v

08/12/1941

71

0

8548

027006516

wdwjcbMi

9

evwni gv`x

30/6/13

900

671. 

‡gvQvt Reybv LvZzb

 

KvPvgb

Kv‡`i we¯^vm

12/02/1940

72

0

8549

027006527

wdwjcbMi

9

 kvwš—bMi

30/6/13

900

672. 

‡gvt Avkivd m`©vi

g„Z R‡di m`©vi

Rvnvbviv

 

23/02/1945

67

1

8550

027006538

wdwjcbMi

9

 evwni gv`x

30/6/13

900

673. 

Q‡cjv LvZzb

 

AvweŸqv

‡nv‡mb m`©vi

14/01/1943

69

0

8558

027006549

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevox

30/6/13

900

674. 

gv‡R`v

 

QvwKgb

‡gvt  mvnv`Z

05/1/1947

65

0

4317

027006562

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevox

30/6/13

900

675. 

Qv‡bvqviv

 

nvweRvb

‡Mvcvj miKvi

02/01/1941

72

0

6339/2

027007164

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevox

30/6/13

1800