Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা

wbivcËv Kg©myPxi AvIZvq mgvR‡mev Awa`dZivaxb KZ©„K cwiPvwjZ weaev fvZvKvh©µ‡g DcKvi‡fvMx‡`i WvUv‡eR I nvjbvMv` c~Y©v½ ZvwjKvt-

 

ÒQKÓ

‡Rjvi bvgt-Kzwóqv|

Dc‡Rjvi bvgt-†`ŠjZcyi|

BDwbq‡bi bvgt-wdwjcbMi-223 Rb|

µt bs

fvZv‡fvMxi bvg

wcZvi bvg

gvZvi bvg

¯^vgxi bvg

Rb¥ ZvwiL

eqm

wj½

fvZv cwi‡kva ewn bs

e¨vsK wnmve bs

BDwbqb

IqvW© bs

MÖvg/gnj­v

me©‡kl fvZv MÖn‡bi ZvwiL

M„nxZ A‡_©i cwigvb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 1.  

Av‡gbv

 

nvqvZb

Av‡Ri gÛj

02/02/1977

29

0

91/1

028000011

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

‡M`y †eIqv

 

`yM©v`vwm

g„Z nvivb

03/04/1977

31

0

92

028000022

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †kdvjx

 

Av‡gbv LvZzb

g„Z Rvjvj

07/1/1976

35

0

93

028000033

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gvLb evjv

 

‡e‡gjv

 g„Z RMxb P›`ª

06/05/1977

28

0

94

028000044

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

wgbv

 

Rvnvbviv

 g„Z bexi

04/04/1977

40

0

95

028000055

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

kvnvbv

 

‡ejv `vwm

g„Z mvjvBgvb

01/01/1967

41

0

659

028000066

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

wRqvib

 

Av‡gbv

 g„Z gneŸZ

01/01/1975

42

0

1138

028000077

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

†g‡nib

 

BqvZb

 g„Z Bgvb

04/04/1982

37

0

1139

028000088

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gy¾Iiv

 

KvevZb

 g„Z Avwjg

01/01/1974

39

0

1140

028000099

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

hgybv

 

nv‡Riv

 g„Z nv”Pzb

05/08/1978

26

0

1141

028000102

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

û¾yZb

 

nvwjgv

 g„Z `vD`

02/01/1982

29

0

1142

028000113

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

bvMxm

 

‡g‡n‡ivb

 g„Z Av³vi

06/05/1962

31

0

1460

028000124

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Qv‡jnv

 

jwZ‡dvb

 g„Z diR

04/01/1972

28

0

1461

028000135

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

eywoqviv

 

iwngv

 g„Z †fMj

23/05/1972

40

0

1694

028000146

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gybyqviv

 

mwKRvb

 g„Z ev‡`k

06/05/1972

36

0

1917

028000157

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

†ivmbv `

 

‡Lv‡`Rv

 g„Z Rg‡l

05/01/1977

38

0

1918

028000168

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Av‡bvqviv

 

Av‡gbv

 g„Z Aviv¾vK

06/04/1972

29

0

1919

028000179

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

mywcqv

 

Qv‡gjv

 g„Z gyRvnvi

04/01/1967

31

0

2367

028000181

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

nv‡jgv

 

Av‡jvqv

g„Z B`ªxm Avjx

05/04/1962

35

0

2368

028000192

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gv‡jKv

 

byiRvnvb

 g„ZgZ‡je

12/01/1972

28

0

2369

028000204

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

weDwUqviv

 

Pvnv‡ivb

 g„Z bvbœy

26/09/1967

40

0

2370

028000215

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

mvnviv

 

‡mvnvMx

 g„Z Avwgi

29/08/1967

41

0

2371

028000226

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

iIkbviv

 

‡i‡ZRvb

 g„ZwgR©v KweivR

11/11/1962

42

0

2372

028000237

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †iwRqv

 

Rvwg‡ivb

 g„Z mv‡ne

05/02/1972

37

0

2373

028000248

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Kzjmyg

 

Av‡bvqviv

 g„Z Iqv‡iQ

y01/01/1973

39

0

3124

028000259

wdwjcbMi

1

cye©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

AvKwjgv

 

iBRvb

 g„Z bRi“j

01/02/1976

26

0

96

028000261

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

bvwQgv

 

Rv‡niv

 g„Z ivnv`yj­v

09/09/1977

29

0

97

028000272

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

L‡`Rv

 

nvIqv

 g„Z weQvi

08/11/1978

31

0

98

028000283

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

AvjZv

 

wngRvb

g„Z Beªvwng

02/02/1977

28

0

99

028000294

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

fvbyqviv

 

‡Kvwnbyi

 g„Z bvwRi

05/08/1977

40

0

100

028000306

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

iIkbviv

 

mvgQybœvnvi

 g„Z Bgvb

03/02/1976

36

0

660

028000317

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

mywcqv

 

dzjQyivZb

 g„Z †m‡K›`vi

04/04/1974

38

0

1133

028000328

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

i“weqv

 

Rv‡gjv

 g„Z dKi“j

01/01/1972

29

0

1134

028000339

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †ebyqviv

 

Q‡e`v

g„Z wiqvR

08/12/1972

31

0

1135

028000341

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gv‡R`v

 

iv‡njv

 g„Z QvËvi

02/01/1972

35

0

1136

028000352

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Avw¤^qv

 

AvBgwb

 g„Z Kvjy m`v©i

08/01/1972

28

0

1137

028000363

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

AvwQqv

 

AvbwRiv

g„Z †g‡Qi

04/01/1977

40

0

1462

028000374

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Av‡bvqviv

 

byiRvnvb

g„Z i“cPvu`

05/08/1972

41

0

1463

028000385

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Rvnvbviv

 

‡RvwQ‡ivb

 g„Z gZ‡je

23/03/1972

42

0

1695

028000396

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

cvi“j

 

AvKwjgv

 g„Z AvKzeŸvi

06/05/1974

37

0

1810

028000408

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Qvwjqv

 

dwRjv

 g„Z Bgvb

05/12/1974

39

0

1920

028000419

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

i‡mvIbv

 

mdziv

g„Z wiqvR

02/05/1972

26

0

1921

028000421

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Av‡gbv

 

‡Rvniv

 g„Z Kwig

02/02/1974

29

0

1922

028000432

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

mdziv

 

‡Mvjvcx

 g„Z BmgvBj

01/01/1962

31

0

2374

028000443

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Zvgvmv

 

ivnv‡Zvb

 g„Z †Rvev‡q`

02/01/1972

28

0

2375

028000454

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †ivqvZb

 

i‡gPv

 BmgvBj

08/09/1972

40

0

2376

028000465

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

wbnviv LvZzb

 

‡djy Rvb

 Lwjj

12/11/1972

36

0

2377

02800076

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Avwgbv

 

fvby †eIqv

 Kvjy KweivR

06/04/1972

38

0

2378

028000487

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gvweqv LvZzb

 

R‡e`v KvZzb

Avwgi“j

03/03/1972

50

0

2379/1

028002296

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

1800

 1.  

Av‡jv

 

myKRvb

 byi¾vgvj

04/08/1974

31

0

2380

028000501

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Rûiv

 

nvwR‡ivb

 emy

05/04/1978

35

0

3123

028000512

wdwjcbMi

2

©wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

K‡gjv

 

Av‡gbv

 Igi

06/04/1972

28

0

101

028000523

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

cjvwb

 

wiqv‡Zvb

 S›Uy

05/01/1972

40

0

102

028000534

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

bvRgv

 

‡mvev‡ivb

 LvBi“j

05/04/1962

41

0

103

028000545

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

mv‡jnv

 

dzjRvb

 BQvi

05/04/1972

42

0

104

028000556

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

imybv ª

 

Rvnvbviv

 gIjv eKv

09/09/1982

37

0

105

028000567

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

K`g evby

 

Avb‡Riv

 gZ‡jc

05/05/1976

29

0

1104

028000591

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

Q‡Kbv

 

Avmgv

gjv gÛj

04/01/1974

26

0

1103

028000589

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

nv‡Pbv

 

ivwRqv

 AvwKg

04/01/1964

39

0

661

028000578

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

wd‡ivRv

 

`wjgb

 Kwjg

08/08/1976

31

0

1105

028000603

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

eyjbqviv

 

cwiQb

 `ytL

01/01/1977

28

0

1106

028000614

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

 †Lv‡`Rv

 

i‡gjv

 mvg‡Qi

04/04/1970

40

0

1107

028000625

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

dwRjv

 

KvevZb

  KUv

06/06/1976

36

0

1464

028000636

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

evZkv

 

mwdqv

 ‡gvZvnvi

04/09/1979

38

0

1465

028000647

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

Rvnvbviv

 

AwRdv

 dRjyj nK

08/08/1967

29

0

1696

028000658

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

gvi“dv

 

fvby

 wQivdZ

07/07/1974

31

0

1811

028000669

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

gwR©bv

 

KvwgRvb

AvwRRyi

01/01/1973

35

0

1923/1

028000671

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

gwiqg

 

iIkbviv

 nvivb

05/05/1977

28

0

1924

028000682

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

QwKbv 

 

AvbRygvb

KwjgwÏb

08/12/1972

40

0

1925/1

028002274

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

‡Lv‡`Rv

 

Pvnv‡ivb

 mvãyj

11/02/1976

41

0

2381

028000705

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

gv‡R`v

 

Qvcv‡Zvb

 Rywgi

09/09/1972

42

0

2382

028000716

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

ev‡biv

 

iweRvb

 gRby

05/02/1982

37

0

2383

028000727

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

Av‡bvqviv

 

wbev‡ivb

 Q‡di

23/12/1984

39

0

2384

028000738

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

 †M`yRvb

 

wQcvi †bQv

 gyQv

02/02/1972

26

0

2385

028000749

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

Kwnbyi

 

Bqv‡Zvb †bQv

 AvKKvQ

12/02/1974

29

0

2386

028000751

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

iIkbviv

 

nvwg`v LvZzb

 g‡dR

03/05/1972

31

0

2387

028000762

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

mv‡R`v

 

‡iby `vwm

 Kvjy

11/12/1972

28

0

3125

028000773

wdwjcbMi

3

`dv`vicvov

30/6/12

900

 1.  

†djyRvb

 

‡eûjv `vwm

 gybmyi

01/04/1976

40

0

106

028000784

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

weweRvb

 

Av‡gbv

 nhiZ

05/05/1974

36

0

107

028000795

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

nv‡Riv

 

Q‡djv

 Mbx ‡gvj­v

01/04/1978

29

0

108

028000807

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

gwRib

 

ivweqv LvZzb

 Gjvnx

12/11/1978

31

0

109

028000818

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

i‡gRvb 

 

evnvi Rvb

 gv‡qR

23/09/1978

35

0

110

028000829

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

nvivbx

 

wbQv LvZzb

 e‡qb 

01/02/1976

28

0

662

028000831

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

wQi“Rvb

 

‡mvbvevby

 edvZ gÛj

01/01/1977

40

0

1123

028000842

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

Qdziv

 

byiRvnvb

 kivdZ

12/02/1977

41

0

1124

028000853

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

M‡jRvb

 

gwiqg

 evei Avjx

03/06/1976

42

0

1125

028000864

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

K‡gjv

 

Znwgbv

 Bgvb

02/02/1980

37

0

1126

028000875

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

 †d‡`Rvb

 

jwZ‡dvb

 AvËi

01/08/1977

39

0

1127

028000886

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

ev‡bQ

 

R‡gjv

 gwgb

02/06/1980

26

0

1466

028000897

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

mv‡R`v

 

Qvdv‡ivb

 Kv‡`i

01/04/1975

29

0

1467

028000909

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

kvnviv

 

gvwQ‡ivb

 nqiZ

12/11/1967

31

0

1697

028000911

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

webv Av³vi

 

RyRvb

 kwn`yj

18/02/1970

28

0

1926

028000922

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

nvRy LvZyb

 

AvZvRvb

 jvjy

23/05/1972

40

0

2927

028000933

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

Kv‡`iv

 

nvwjgv

 gyZvnvi

23/12/1967

36

0

1928

028000944

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

wmiv `vmx

 

Avwg‡ivb

 `yjvj `vm

05/05/1972

29

0

2388

028000955

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

fvbyqviv

 

gwiqg

 †jvKgvb

23/05/1972

31

0

2389

028000966

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

Rv‡gbv

 

wbMvi †bQv

 Awj‡mL

12/02/1980

35

0

2390

028000977

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

Av‡bvqviv

 

Avb‡Riv

mvgQyj

01/01/1978

42

0

2391/1

028002252

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

nv‡Riv

 

PgrKvi †bQv

 Avãyj

01/02/1978

28

 

2392

028000999

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

g‡bvqviv

 

Rv‡n`v

Av°vm

12/05/1977

40

0

2393

028001001

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

gv‡jKv

 

‡R‡jnvi

 Beªvwng

23/05/1976

41

0

2394

028001012

wdwjcbMi

4

Pimvw`cyi

30/6/12

900

 1.  

nvIqvZb

 

‡Lv‡`Rv

 AvwRRyj

15/02/1967

42

0

111

028001023

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

BqvZb

 

cv‡Zgv

 BmivBj

26/05/1972

37

0

112

028001034

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

 †i‡njv

 

AvKwjgv

 wmivR

25/04/1978

39

0

113

028001045

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

nvwbdv

 

Zûiv

 B`ªxm

25/04/1976

26

0

114

028001056

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

AvKwjgv

 

wbnvix

 gvnmvb

15/02/1974

29

0

115

028001063

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

wdivZb

 

QwKbv

 ïKPuv`

01/01/1978

31

0

663

028001078

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Zwngv

 

Qv‡jnv

 Bmjvg

03/05/1972

28

0

1098

028001089

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Rygyiv

 

myevmx

 Rv‡ni

05/05/1972

40

0

1099

028001091

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

gwiqg 

 

nvwg`v

 Avn¤§`

05/12/1967

36

0

1100

028001103

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Pvu‡`bv

 

gwngv

 bv‡`i

12/04/1972

38

0

1101

028001114

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

g‡gRvb

 

nvIqv

 BbQvb

15/04/1975

29

0

1102

028001125

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

eyjeyjx

 

`yRvb

 GKivg

26/05/1967

31

0

1468

028001136

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Sibv

 

Qv‡jnv

cvbœv

28/12/1962

35

0

1469/1

028001147

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Av½yiv

 

Q‡jRvb

 kvnRvgvj

26/05/1962

28

0

1698

028001158

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

wibv LvZzb

 

wiwRqv

 †Zvdv‡¾j

02/02/1977

40

0

1812

028001169

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

mv‡R`v

 

‡`jyqviv

 mRj

23/05/1962

41

0

1929

028001171

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

kvnvbvR cvifxb

 

evby‡bQv

Kvjy miKvi

12/05/1976

40

0

1930/1

028002285

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

2700

 1.  

Av`ix

 

jZz„ LvZzb

 gyjvg DÏxb

05/05/1977

37

0

1931

028001193

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

 †R‡jgv

 

gw`bv

 AvZi Avjx

23/05/1972

39

0

2395

028001205

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

dz‡jk¦ix

 

d’jRvb

 myKzgvi

25/08/1967

26

0

2396

028001216

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

g‡gbv

 

myivZb †bQv

 Av‡qR DwÏb

05/01/1972

29

0

2397

028001227

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Rvnvbviv

 

Mb‡Riv

 mee&Z

06/05/1967

31

0

2398

028001238

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Zûiv

 

kª¨xgb

Rv‡ni

15/12/1978

28

0

2399/1

028001249

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Kwnbyi

 

mwLRvb

nv‡mg

15/04/1975

40

0

2400

028001251

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Ry‡ejv

 

iwngv LvZzb

cjvb

05/02/1977

36

0

2401/1

028001262

wdwjcbMi

5

Bmjvgcyi

30/6/12

900

 1.  

Rv‡biv

 

Zvivgb

 bRxi

12/02/1962

38

0

116

028000273

wdwjcbMi

6

ct`t wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

i‡eRvb

 

AvZvRvb

 mvg‡mi

16/05/1967

29

0

117

028001284

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †iwRqv

 

wPevm

 Rvnv½xi

02/02/1962

31

0

118

028001295

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Rûiv

 

wbgRvb

 AvgRv`

06/05/1972

35

0

119

028001307

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

g‡bvqviv

 

‡Rvniv

 bRi“j

23/05/1972

28

0

120

0280001318

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gvmyhviv

 

gv‡R`v

 Gbvgyj

04/01/1977

40

0

664

028001327

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

wd‡ivRv

 

Qv‡iRvb

Lv‡`g

25/08/1977

41

0

1113/1

028001331

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

ivwd

 

iwngv

†fvjv`dv`vi

19/05/1975

42

0

1114

028001342

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

jwZdv

 

Rqgb

Avnv¤§`

24/01/1974

37

0

1115

028001353

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Av‡bvqviv

 

‡Lv‡`Rv

 †R‡ni 

23/05/1969

39

0

1116

028001364

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 Rv‡gjv

 

iw½jv

AvwRR

25/05/1962

26

0

1117/1

028001375

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

eyjyqviv

 

Rvwg‡ivb

 mvg‡mi

16/08/1975

29

0

1470

028001386

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †ggRvb

 

g‡j LvZzb

 kwd

29/01/1967

31

0

1471

028001397

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

wgbv

 

wPiƒc Rvb

 ev‡Li

16/05/1962

28

0

1699

028001409

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gwRib

 

gwR©bv

 Av›Uzj

16/05/1974

40

0

1932

028001411

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

 †e‡`bv

 

‡Rvniv

 †R‡Ki

18/05/1976

36

0

1933

028001422

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

Qwcqv

 

evw`Rvb

 gywbi

29/01/1960

38

0

1934

028001433

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

mv‡jnv

 

ivnvZb

 iv¾vK

18/02/1973

29

0

2402

028001444

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

nv‡jgv

 

Av‡Rjv

 Bqv`

15/05/1960

31

0

2403

028001455

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

bv‡`i

 

R‡djv

 Q‡ci

15/02/1972

35

0

2404

028001466

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

kvnviv

 

myivZb

 wiqvRDÏxb

05/05/1967

28

0

2405

028001477

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

dv‡Zgv

 

Av‡jqv

 ˆmq`

23/02/1962

40

0

2406

028001488

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

meyi Rvb

 

Mbyqviv

 †R‡ni

18/05/1972

41

0

2407

028001499

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

gwiqg

 

‡i‡ZRvb

 Awj cÖvt

29/05/1972

42

0

2408

028001502

wdwjcbMi

6

c` wdwjcbMi

30/6/12

900

 1.  

nv‡jgv

 

AvbwRiv

Av‡e` mi`vi

09/09/1972

37

0

1211

028001513

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

wbjydv

 

nv‡Riv

 Avjg

28/08/1978

39

0

122

028001524

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

Kzjmyg

 

Avb‡Riv

 jvjvb

26/03/1974

26

0

123

028001535

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

wgbviv

 

‡i‡ZRvb

 i“ûj

23/03/1972

29

0

124

028001546

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

 †e¸bviv

 

byiRvnvb

 iwk`

26/03/1967

31

0

125

028001557

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

UMiRvb

 

ÿwngv LvZzb

 Qv‡`i

26/05/1977

28

0

665

028001568

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

iIkbviv

 

my›`ix LvZzb

 Bgvb Avjx

01/01/1977

40

0

1118

028001579

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

g‡Riv

 

mdziv LvZzb

 gybmyi

05/05/1978

36

0

1119

028001581

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

g‡gbv

 

cwi¯‹vi †bQv

 Avnv¤§`

26/05/1972

38

0

1120

028001615

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

fvbyqviv

 

‡bQv LvZzb

 i‡KR

23/08/1977

29

0

1121

028001626

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

ivwk`v

 

fvby LvZzb

 Rv‡ni

26/05/1967

31

0

1122

028001604

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

kvnvbv

 

Qwjgb †bQv

 jvjy

05/02/1980

35

0

1472

028001592

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

myivZb

 

Rv‡n`v

 gvnvZve

23/05/1972

28

0

1473

028001637

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

AvwKgb

 

Qv‡jnv

 Qyevb

12/12/1962

40

0

1700

028001648

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

†mvbvfvby

 

mv‡g`v

 gy³vi

23/05/1962

41

0

1935

028001659

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

iv‡eqv

 

‡Kvwnbyi

eKm wgw¯¿

15/09/1979

42

0

1936/1

028002241

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

mdziv

 

gwi †eIqv

 BqvbyQ

25/05/1962

37

0

1937

028001661

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

Rv‡biv   

 

AvjZv LvZzb

 BKvi

26/09/1967

39

0

2409

028001672

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

gv‡jKv

 

mvw`qv

 kvnjZ

08/08/1967

26

0

2410

028001683

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

 †kdvjx

 

Rwibv

 gnwkb

04/12/1967

29

0

2411

028001694

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

iIkbviv

 

ZwQ‡ivb

 ˆZRyÏxb

26/05/1962

31

0

2412

028001706

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

Kwnbyi

 

AvBgwb

 Avwgi

23/09/1977

28

0

2413

028001717

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

Qcyiv Avnv`

 

jwZ‡dvb

 †Lv`veKvª

25/05/1972

40

0

2414/1

028002239

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

‡ivwRbv

 

‡eMg †bQv

 Avnv¤§`

23/06/1970

36

0

2415

028001739

wdwjcbMi

7

wmivRbMi

30/6/12

900

 1.  

myivZb

 

gv‡R`v

Zvnv¾Z

23/05/1972

38

0

126

028001741

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

RvwKib

 

iv‡eqv

 `ytL m`©vi

15/05/1974

29

0

127

028001752

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

iwngv

 

gwiqg

 AviRvb

23/05/1974

31

0

128

028001763

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

wZjKRvb

 

‡ivwKqv

 evnv`yi

26/05/1972

35

0

129

028001774

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

‡iwRqv

 

ivwRqv

gbRy

23/06/1972

28

0

1422

028001785

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

 †djvb

 

myKRvb

 fv`y †gvj­v

29/09/1977

40

0

666

028001796

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

mv‡jnv

 

Kzjmyg

mvgQÏxb

29/05/1977

41

0

1108

028001808

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

KjgRvb

 

Av‡gbv

 wiqvR

18/09/1974

42

0

1109

028001819

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

gv‡R`v

 

AvZvRvb

 gnig

26/05/1977

37

0

1110

028001821

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

evPvRvb

 

nvIqv

 `ytLy m`©vi

18/09/1980

39

0

1111

028001832

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

i‡eRvb

 

Rvnvbviv

 AvIjv`

19/02/1972

26

0

1112

028001843

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

Qv‡bvqviv

 

‡djy Rvb

mvgvb

29/09/1977

40

0

1474/1

028002228

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

wdivZb

 

ivwk`v

 gvi‡R`

29/05/1977

31

0

1475

028001854

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

 †jeRvb

 

iv‡njv

 `yjy †gvj­v

24/02/1972

28

0

1701

028001865

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

 †`v‡jbv

 

‡mvev‡ivb

 AvdvRDÏxb

28/08/1962

40

0

1813

028001876

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

idwe

 

byiRvnvb

 Avigvb

29/04/1962

36

0

1938

028001887

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

gwiqg

 

cwZRvb

 Qwjg

28/08/1972

38

0

1939

028001898

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

fvbyqviv

 

kªxevm

 ivwKZ

27/07/1977

29

0

1940

028001901

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

 †i‡nbv

 

mv‡iRvb

 †K‡`i

04/04/1977

31

0

2416

028001912

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

nvwg`v

 

wKZv‡ivb

 f½b

01/01/1972

35

0

2417

028001923

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

†e‡gjv

 

Av‡bvqviv

 AvwRRyj

08/02/1972

28

0

2418

028001934

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

†`vjvRvb

 

wPiƒcRvb

 wbqvg

06/05/1972

40

0

2419

028001945

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

Q‡Kbv

 

cwi¯‹vi †bQv

 igRvb

01/02/1972

41

0

2420

028001956

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

mv‡iRvb

 

QvcvZb

 †Lv`veKvª

06/05/1972

40

0

2421

028001967

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

Rv‡biv

 

K‡gjv

 AvwjgÏxb

26/05/1977

35

0

2422

028001978

wdwjcbMi

8

evwnigvw`

30/6/12

900

 1.  

†iKvZb

 

byiRvnvb

 AvwjgÏxb

04/05/1972

40

0

131

028001989

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

gv‡R`v

 

Av‡gbv

DwRi

23/05/1972

40

0

132/1

028002263

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

gwiqg

 

PgrKvi

 evey

26/08/1977

35

0

133

028001991

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

Av‡gbv

 

mdyiv

 ïKPu`

04/04/1970

42

0

134

028002002

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

meyi Rvb

 

R‡e`v

 Kwig

16/09/1976

36

0

135

028002013

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

ivwk`v

 

gwngv

 iwn`yj

07/07/195

37

0

667

028002024

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

Av‡gbv

 

iv‡eqv

 Av‡qb

26/05/1972

40

0

1128

028002035

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

dwRjv

 

Rvnvbviv

 eveyj

02/02/1973

39

0

1129

028002046

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

 †mvbvfvby

 

iwngv

 ˆbgyÏxb

01/01/1972

40

0

1130

028002057

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

gwiqg

 

‡iv‡Kqv

 gy³vi

08/08/1978

34

0

1131

028002068

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

ivwRqv 

 

Bqv‡ivb

 g‡dR

05/04/1977

35

0

1132

028002079

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

UMiRvb

 

wiwRqv

 igRvb

06/04/1972

40

0

1476

028002081

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

gwiRvb

 

dywQqv

 Kwig

05/05/1972

40

0

1477

028002092

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

ZzivRvb

 

g‡bvqviv

 Avjg

04/05/1972

40

0

1702

028002104

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

dzKvRvb 

 

ivwRqv

 g„Z Av‡qRÏxb

03/05/1972

40

0

1941

028002115

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

mdziv

 

IwRjv

 g„Z †nKgZ

04/04/1971

41

0

1942

028002126

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

dzjRvb

 

LvwR‡ivb

 g„Z Kvjv

04/04/1972

40

0

1943

028002137

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

Av‡qkv

 

j¶xevjv

 g„Z wmÏxK

07/07/1977

35

0

2423

028002148

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

byiRvnvb

 

evbyqviv

 g„Z ev°vi

06/09/1972

40

0

2424

028002159

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

iIkbviv

 

jwZ‡dvb

g„Z ZwQKzj

04/08/1970

42

0

2425

028002161

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

mv‡iRvb

 

Av‡gbv

 g„Z mvËvi

04/01/1972

40

0

2426

028002172

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

Ry‡ejv

 

Q‡Kbv

g„Z wbqvgZ

08/11/1972

40

0

2427

028002183

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

†m‡iRvb

 

nvqvZb

 g„Z b‡Ri

29/09/1967

45

0

2428

028002194

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900

 1.  

Q‡e`v

 

`yM©v`vwm

g„Z ‡L`y mi`vi

12/05/1972

40

0

2429/1

028002204

wdwjcbMi

9

‡cvqvjevwoqv

30/6/12

900